รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  38
เลขที่หนังสือ  04002/ว398  ลงวันที่  2020-02-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04287/ว32
แผนงาน  
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้
จำนวนเงิน  15,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 028 เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ 04287/ว32 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
028001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ