รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  36
เลขที่หนังสือ  04002/ว380  ลงวันที่  2020-02-01
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว62
แผนงาน  บูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ  2000406036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3074 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  06036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนเงิน  235,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-02-01
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 035 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว62 235,000.00 196,000.00 39,000.00 83.40%
035001 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 200,000.00 196,000.00 4,000.00 98.00%
035002 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00%
035003 ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งดเหล้า/บุหรี่ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ