รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  35
เลขที่หนังสือ  04002/ว308  ลงวันที่  2020-01-27
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว227
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433022000000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก  200044200N3087 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6310410 เงินอุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  33022
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จำนวนเงิน  2,759,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-01-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 056 04006/ว227 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจั 2,759,500.00 0.00 2,759,500.00 0.00%
056001 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
056002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00%
056003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 44,500.00 0.00 44,500.00 0.00%
056004 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
056005 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%
056006 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 20,500.00 0.00 20,500.00 0.00%
056007 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00%
056008 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00%
056009 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00%
056010 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 31,500.00 0.00 31,500.00 0.00%
056011 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00%
056012 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
056013 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 62,000.00 0.00 62,000.00 0.00%
056014 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 34,500.00 0.00 34,500.00 0.00%
056015 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00%
056016 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00%
056017 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
056018 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
056019 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 20,500.00 0.00 20,500.00 0.00%
056020 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056021 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00%
056022 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 95,500.00 0.00 95,500.00 0.00%
056023 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00%
056024 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 28,500.00 0.00 28,500.00 0.00%
056025 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00%
056026 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056027 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 500.00 0.00 500.00 0.00%
056028 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 78,000.00 0.00 78,000.00 0.00%
056029 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00%
056030 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00%
056031 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 59,000.00 0.00 59,000.00 0.00%
056032 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00%
056033 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
056034 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
056035 42010031 โรงเรียนบ้านโป่ง : 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00%
056036 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
056037 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00%
056038 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 48,500.00 0.00 48,500.00 0.00%
056039 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 27,500.00 0.00 27,500.00 0.00%
056040 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056041 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
056042 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
056043 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056044 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00%
056045 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
056046 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
056047 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
056048 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00%
056049 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
056050 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
056051 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
056052 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 57,000.00 0.00 57,000.00 0.00%
056053 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
056054 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00%
056055 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
056056 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00%
056057 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
056058 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
056059 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
056060 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 14,500.00 0.00 14,500.00 0.00%
056061 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056062 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00%
056063 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 17,500.00 0.00 17,500.00 0.00%
056064 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 24,500.00 0.00 24,500.00 0.00%
056065 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00%
056066 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00%
056067 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
056068 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
056069 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
056070 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00%
056071 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
056072 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
056073 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00%
056074 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00%
056075 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00%
056076 0 0.00 0.00 0.00 0.00%
056077 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00%
056078 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00%
056079 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
056080 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00%
056081 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
056082 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
056083 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
056084 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00%
056085 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00%
056086 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
056087 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00%
056088 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 48,500.00 0.00 48,500.00 0.00%
056089 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00%
056090 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00%
056091 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00%
056092 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00%
056093 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 500.00 0.00 500.00 0.00%
056094 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00%
056095 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
056096 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 11,500.00 0.00 11,500.00 0.00%
056097 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00%
056098 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00%
056099 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00%
056100 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00%
056101 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
056102 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 35,500.00 0.00 35,500.00 0.00%
056103 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
056104 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
056105 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
056106 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
056107 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 28,500.00 0.00 28,500.00 0.00%
056108 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 24,500.00 0.00 24,500.00 0.00%
056109 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00%
056110 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00%
056111 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00%
056112 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00%
056113 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
056114 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056115 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
056116 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00%
056117 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056118 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%
056119 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
056120 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 10,500.00 0.00 10,500.00 0.00%
056121 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00%
056122 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 41,500.00 0.00 41,500.00 0.00%
056123 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00%
056124 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
056125 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 69,500.00 0.00 69,500.00 0.00%
056126 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00%
056127 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00%
056128 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
056129 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00%
056130 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00%
056131 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 32,500.00 0.00 32,500.00 0.00%
056132 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 96,000.00 0.00 96,000.00 0.00%
056133 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
056134 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00%
056135 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00%
056136 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00%
056137 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
056138 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
056139 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 50,500.00 0.00 50,500.00 0.00%
056140 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 69,500.00 0.00 69,500.00 0.00%
056141 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 41,500.00 0.00 41,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ