รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  34
เลขที่หนังสือ  04002/ว306  ลงวันที่  2020-01-23
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว240
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3076 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนกาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล
จำนวนเงิน  10,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-01-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 027 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนกาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล 0401 10,000.00 4,682.00 5,318.00 46.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 10,000.00 4,682.00 5,318.00 46.82%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ