รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  3
เลขที่หนังสือ  04002/ว4748  ลงวันที่  28/10/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6460
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
จำนวนเงิน  3,890,700.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-10-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 007 04006/ว6460 งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงานสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1 3,740,000.00 2,994,525.00 745,475.00 80.07%
007001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ 3,740,000.00 2,994,525.00 745,475.00 80.07%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ