รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  29
เลขที่หนังสือ  04002/ว208  ลงวันที่  2020-01-17
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04278/ว38
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพันาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network ; LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติม
จำนวนเงิน  5,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-01-17
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 024 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพันาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network ; LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติม 04278/ว38 5,000.00 3,465.75 1,534.25 69.32%
024001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 5,000.00 3,465.75 1,534.25 69.32%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ