รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  28
เลขที่หนังสือ  04002/ว207  ลงวันที่  2020-01-17
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว141
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3106 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดค
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563
จำนวนเงิน  10,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-01-17
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 023 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 04006/ว141 10,000.00 4,620.00 5,380.00 46.20%
023001 คชจ.ในการดำเนินงาน 10,000.00 4,620.00 5,380.00 46.20%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ