รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  27
เลขที่หนังสือ  04002/ว114  ลงวันที่  2020-01-16
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว73
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3076 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
จำนวนเงิน  7,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-01-16
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 025 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 04010/ว73 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00%
025001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ