รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  23
เลขที่หนังสือ  04002/ว4915  ลงวันที่  13/12/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6725
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
จำนวนเงิน  1,048,950.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-12-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 015 04006/ว 6725 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางวก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 1,048,950.00 31,500.00 1,017,450.00 3.00%
015002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมจากค่าจ้าง เดือนละ 450 บาท 37 อัตรา จำนวน 3 เดือน 49,950.00 31,500.00 18,450.00 63.06%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ