รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  22
เลขที่หนังสือ  04002/ว5311  ลงวันที่  13/12/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว4312
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3107 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนเงิน  108,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-12-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 010 เพื่อดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04010/ว4312 108,000.00 36,000.00 72,000.00 33.33%
010001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 เดือน (ตค62-มีค63) เดือนละ 18,000 บาท 108,000.00 36,000.00 72,000.00 33.33%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ