รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  21
เลขที่หนังสือ  04002/ว5282  ลงวันที่  13/12/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04278/ว1094
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย
จำนวนเงิน  17,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-12-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 011 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 04278/ว1094 17,000.00 17,000.00 0.00 100.00%
011001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 17,000.00 17,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ