รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  19
เลขที่หนังสือ  04002/ว5011  ลงวันที่  13--
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว1357
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3078 กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
แหล่งของเงิน  6311500 งบรายจ่ายอื่น
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  500 รายจ่ายอื่น
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
จำนวนเงิน  7,760.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-12-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 020 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 04004/ว1357 7,760.00 7,760.00 0.00 100.00%
020001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 7,760.00 7,760.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ