รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  17
เลขที่หนังสือ  04002/ว5453  ลงวันที่  11/12/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว7271
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311210 ค่าตอบแทน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  พื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค. 62-ม.ค. 63)
จำนวนเงิน  151,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-12-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 016 04006/ว 7271 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 151,200.00 6,850.00 144,350.00 4.53%
016002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 ) 7,200.00 6,850.00 350.00 95.14%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ