รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  16
เลขที่หนังสือ  04002/ว5429  ลงวันที่  11/12/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  0400/ว1523
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนเงิน  17,063.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-12-11
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 013 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 0400/ว1523 17,063.00 0.00 17,063.00 0.00%
013001 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น้ำเสนอผลงานสถานศึกษา ต้นแบบ IQA AWRD ประจำปีการศึกษา 2562 17,063.00 0.00 17,063.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ