รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  13
เลขที่หนังสือ  04002/ว5034  ลงวันที่  25/11/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว936
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6210200 
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  240 ค่าสาธารณูปโภค
รายการ  ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 4 เดือน
จำนวนเงิน  1,102,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-11-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 005 การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) 1,102,000.00 894,024.87 207,975.13 81.13%
005001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30,000.00 22,814.40 7,185.60 76.05%
005003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 6,000.00 7,500.00 -1,500.00 125.00%
005004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 6,000.00 6,550.40 -550.40 109.17%
005005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 6,000.00 7,500.00 -1,500.00 125.00%
005006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 6,000.00 1,500.00 4,500.00 25.00%
005007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 6,000.00 1,262.30 4,737.70 21.04%
005008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00%
005014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 20,000.00 13,502.70 6,497.30 67.51%
005015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 8,000.00 7,661.20 338.80 95.77%
005152 42100077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 8,000.00 7,575.60 424.40 94.70%
005020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 6,000.00 5,996.00 4.00 99.93%
005021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 8,000.00 7,704.00 296.00 96.30%
005027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 8,000.00 4,665.20 3,334.80 58.32%
005049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 6,000.00 2,507.73 3,492.27 41.80%
005054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 14,000.00 13,995.60 4.40 99.97%
005059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 8,000.00 7,902.20 97.80 98.78%
005062 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005063 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005064 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 6,000.00 5,998.00 2.00 99.97%
005065 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005066 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005067 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005068 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005069 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 8,000.00 7,661.20 338.80 95.77%
005070 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005071 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 6,000.00 2,996.00 3,004.00 49.93%
005072 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005073 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 20,000.00 13,482.00 6,518.00 67.41%
005074 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 14,000.00 7,618.40 6,381.60 54.42%
005075 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 6,000.00 5,566.23 433.77 92.77%
005081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 6,000.00 1,498.00 4,502.00 24.97%
005082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 8,000.00 6,868.50 1,131.50 85.86%
005087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 6,000.00 4,665.20 1,334.80 77.75%
005088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 8,000.00 5,478.40 2,521.60 68.48%
005089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 6,000.00 5,050.20 949.80 84.17%
005090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 8,000.00 7,575.60 424.40 94.70%
005094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 8,000.00 2,523.75 5,476.25 31.55%
005100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 8,000.00 3,210.00 4,790.00 40.13%
005101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 8,000.00 2,525.20 5,474.80 31.57%
005103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 20,000.00 19,260.00 740.00 96.30%
005104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 6,000.00 1,262.30 4,737.70 21.04%
005106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 8,000.00 5,992.00 2,008.00 74.90%
005107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 6,000.00 2,525.10 3,474.90 42.09%
005108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 20,000.00 13,004.28 6,995.72 65.02%
005111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 14,000.00 13,673.92 326.08 97.67%
005112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 8,000.00 6,912.20 1,087.80 86.40%
005115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
005122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 6,000.00 3,381.20 2,618.80 56.35%
005123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 6,000.00 5,008.31 991.69 83.47%
005124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 6,000.00 2,525.05 3,474.95 42.08%
005125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 0.00 0.00 0.00 0.00%
005131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 8,000.00 7,169.00 831.00 89.61%
005132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
005134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 14,000.00 12,840.00 1,160.00 91.71%
005135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00%
005137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 6,000.00 1,498.00 4,502.00 24.97%
005139 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 6,000.00 2,525.20 3,474.80 42.09%
005140 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005141 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 6,000.00 2,525.10 3,474.90 42.09%
005143 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005144 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 14,000.00 13,653.20 346.80 97.52%
005145 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005146 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 6,000.00 5,992.00 8.00 99.87%
005148 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 6,000.00 2,996.00 3,004.00 49.93%
005153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (บ้านโพน, วังเป่ง, ห้วยคัง, ห้วยหวาย, กกทอง, ท่ามะนาว, วังแคน, มโนบุเรศฯ, บ้านส้าน, ชุมชนกำหนดเพชร, ธาตุวิทยา, แก่งมี้ และห้วยไค้) 82,000.00 0.00 82,000.00 0.00%
005150 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
005151 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ