รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  103
เลขที่หนังสือ  04002/ว2753  ลงวันที่  2020-07-13
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว845
แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ  2000442747000000 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200O2960 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6311200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  42747
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนเงิน  6,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2020-07-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 085 เพื่อเป็นค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ 04005/ว845 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
085001 ค่าใช้จ่าในกิจกรรม 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ