รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  10
เลขที่หนังสือ  04002/ว5169  ลงวันที่  21/11/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1430
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6210200 
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล iqa award
จำนวนเงิน  5,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-11-21
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 014 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล iqa award 04006/ว1430 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
014001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ