รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 04004/ว306
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 18 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 11,000.00 ฎีกาที่ 334
2 18 มี.ค. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10,448.00 ฎีกาที่ 329
3 25 มี.ค. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,520.00 ฎีกาที่ 347
4 17 เม.ย. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,280.00 ฎีกาที่ 449
รวม24,248.00