รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านก้านอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 04004/ว159
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 25 ก.พ. 2563 เงินยืมราชการ 66,158.00 ฎีกาที่ 313
รวม66,158.00