รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนกาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล 0401
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4,682.00 ฎีกาที่ 262
รวม4,682.00