รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวงานการดูแลช่วงเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว38
กิจกรรม ค่าใช้ในการดำเนินงาน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 25 ก.พ. 2563 เงินยืมราชการ 9,760.00 ฎีกาที่ 314
รวม9,760.00