รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพันาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network ; LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติม 04278/ว38
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 12 ก.พ. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3,465.75 ฎีกาที่ 272
รวม3,465.75