รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 04006/ว141
กิจกรรม คชจ.ในการดำเนินงาน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 4 เม.ย. 2563 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 4,620.00 ฎีกาที่ 409
รวม4,620.00