รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว 6525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 12 ก.พ. 2563 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 5,500.00 ฎีกาที่ 276
2 12 ก.พ. 2563 ค่าจัดทำเอกสารประกอบโครงการพัฒนาครูก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม 5,000.00 ฎีกาที่ 0
3 12 ก.พ. 2563 ค่าถ่ายเอกสาร 5,380.00 ฎีกาที่ 274
4 12 ก.พ. 2563 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 7,505.00 ฎีกาที่ 275
รวม23,385.00