รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 04004/ว1357
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 7,760.00 ฎีกาที่ 114
รวม7,760.00