รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 04006/ว2732
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 12 ก.พ. 2563 ค่าจ้างผลิตข้อสอบโครงการพัฒนาการเรียนรู้สากล 8,639.00 ฎีกาที่ 277
2 5 มี.ค. 2563 เงินยืมราชการ 19,990.00 ฎีกาที่ 198
รวม28,629.00