รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว 7271 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรม เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน 4 อัตรา 3,250.00 ฎีกาที่ 41
2 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน 4 อัตรา 3,600.00 ฎีกาที่ 106
รวม6,850.00