รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว 7271 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรม ค่าจ้างบุคลากร เดือนละ 9000 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน 4 อัตรา 65,000.00 ฎีกาที่ 40
2 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนลูกจ้างสำนักงาน 4 อัตรา 72,000.00 ฎีกาที่ 105
รวม137,000.00