รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว 6725 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางวก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1
กิจกรรม เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมจากค่าจ้าง เดือนละ 450 บาท 37 อัตรา จำนวน 3 เดือน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 9,000.00 ฎีกาที่ 110
2 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 22,500.00 ฎีกาที่ 112
รวม31,500.00