รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว 6725 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางวก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1
กิจกรรม ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท 37 อัตรา เวลา 3 เดือน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 180,000.00 ฎีกาที่ 109
2 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 450,000.00 ฎีกาที่ 111
รวม630,000.00