รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษาชีวิตในรูปแบบ Active Learning 04010/ว4213
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 13 ก.พ. 2563 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5,000.00 ฎีกาที่ 281
รวม5,000.00