รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 04278/ว1094
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 เงินยืมราชการ 17,000.00 ฎีกาที่ 284
รวม17,000.00