รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ เพื่อดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04010/ว4312
กิจกรรม ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 เดือน (ตค62-มีค63) เดือนละ 18,000 บาท
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าจ้างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเดือนต.ค-พ.ย 2562 36,000.00 ฎีกาที่ 98
รวม36,000.00