รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/
กิจกรรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าตอบแทนนอกเวลา (ไตรมาสที่ 1 - 2)
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 13 ธ.ค. 2562 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าตอบแทนนอกเวลา (ไตรมาสที่ 1 - 2) 13,030.00 ฎีกาที่ 115
2 20 ธ.ค. 2562 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าตอบแทนนอกเวลา (ไตรมาสที่ 1 - 2) 10,530.00 ฎีกาที่ 158
รวม23,560.00