รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว6724 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1
กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 216,000.00 ฎีกาที่ 86
2 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 10,800.00 ฎีกาที่ 87
3 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนนักการภารโรง 360,000.00 ฎีกาที่ 88
4 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 18,000.00 ฎีกาที่ 89
รวม604,800.00