รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว6460 งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงานสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 เงินประกันสังคม 5% 32,065.00 ฎีกาที่ 16
2 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค.62 966,110.00 ฎีกาที่ 15
3 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 966,110.00 ฎีกาที่ 67
4 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 32,065.00 ฎีกาที่ 68
5 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 966,110.00 ฎีกาที่ 120
6 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 32,065.00 ฎีกาที่ 121
รวม2,994,525.00