รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010264 โรงเรียนบ้านยาง :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 24 ม.ค. 2563 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (3BB) 749.00 ฎีกาที่ 234
2 5 มี.ค. 2563 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (CAT) 3,210.00 ฎีกาที่ 210
3 19 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต CAT ธ.ค.62-ม.ค.63 3,210.00 ฎีกาที่ 414
รวม7,169.00