รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (TOT) 9,630.00 ฎีกาที่ 192
2 20 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ธ.ค.2562-ม.ค.2563 9,630.00 ฎีกาที่ 413
รวม19,260.00