รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (CAT) 1,262.60 ฎีกาที่ 210
2 19 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต CAT ธ.ค.62-ม.ค.63 1,262.60 ฎีกาที่ 414
รวม2,525.20