รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 19 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB ธ.ค62-ม.ค.63 630.60 ฎีกาที่ 415
2 19 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB ต.ค.-ธ.ค.2562 1,893.15 ฎีกาที่ 416
รวม2,523.75