รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 24 ม.ค. 2563 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (3BB) 2,996.00 ฎีกาที่ 234
2 19 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB ธ.ค62-ม.ค.63 3,872.50 ฎีกาที่ 415
รวม6,868.50