รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 6 มี.ค. 2563 มกราคม 2563 (TOT) 1,500.00 ฎีกาที่
รวม1,500.00