รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก :
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (TOT) 2,525.20 ฎีกาที่ 192
2 6 มี.ค. 2563 มกราคม 2563 (TOT) 1,500.00 ฎีกาที่
3 20 เม.ย. 2563 ค่าอินเทอร์เน็ต TOT ธ.ค.2562-ม.ค.2563 2,525.20 ฎีกาที่ 413
รวม6,550.40