รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 เดือนธันวาคม 2562 7,104.80 ฎีกาที่ 257
2 5 มี.ค. 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 7,104.80 ฎีกาที่ 142
3 5 มี.ค. 2563 เดือนตุลาคม 2562 7,104.80 ฎีกาที่ 82
4 6 มี.ค. 2563 มกราคม 2563 (TOT) 1,500.00 ฎีกาที่
รวม22,814.40