รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว6455 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน)กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)
กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 12 พ.ย. 2562 เงินอุดหนุน 70% 21,737,789.00 ฎีกาที่ 43
รวม21,737,789.00