รายการขอเบิก/ขอยืมเงินโครงการ
โครงการ 04006/ว6492 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1
กิจกรรม คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ
ที่ว/ด/ปรายการจำนวนเงินเลขที่ฎีกา
1 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 48,750.00 ฎีกาที่ 18
2 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 975,000.00 ฎีกาที่ 17
3 5 มี.ค. 2563 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 945,000.00 ฎีกาที่ 73
4 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 47,250.00 ฎีกาที่ 74
5 5 มี.ค. 2563 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 945,000.00 ฎีกาที่ 130
6 5 มี.ค. 2563 ประกันสังคม 47,250.00 ฎีกาที่ 131
รวม3,008,250.00