desktop
xxxx report_1xรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่ายพิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด1038เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการเสริมสร้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 04008/ว50350,000.000.0050,000.000.00%
038001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-55
2037ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)826,500.000.00826,500.000.00%
037001 สพป.เลย 122,500.000.0022,500.000.00% รายละเอียด
037002 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 15,000.000.0015,000.000.00% รายละเอียด
037014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 15,000.000.0015,000.000.00% รายละเอียด
037015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037016 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037032 42010038 โรงเรียนบ้านโพน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 10,500.000.0010,500.000.00% รายละเอียด
037059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037062 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037063 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037064 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037065 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037066 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037067 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037068 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037069 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037070 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037071 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037072 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037073 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037074 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 15,000.000.0015,000.000.00% รายละเอียด
037075 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 10,500.000.0010,500.000.00% รายละเอียด
037076 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 15,000.000.0015,000.000.00% รายละเอียด
037104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 15,000.000.0015,000.000.00% รายละเอียด
037111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 10,500.000.0010,500.000.00% รายละเอียด
037112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 10,500.000.0010,500.000.00% รายละเอียด
037135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 6,000.000.006,000.000.00% รายละเอียด
037137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037138 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037139 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037140 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037141 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037142 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 10,500.000.0010,500.000.00% รายละเอียด
037143 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037144 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037145 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037146 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
037147 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 4,500.000.004,500.000.00% รายละเอียด
3036รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 04004/ว30684,160.0022,968.0061,192.0027.29%
036001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม84,160.0022,968.0061,192.0027.29%  อนุมัติงบ-52
4035เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว62235,000.000.00235,000.000.00%
035001 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด200,000.000.00200,000.000.00%  อนุมัติงบ-36
035002 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข25,000.000.0025,000.000.00%  อนุมัติงบ-36
035003 ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งดเหล้า/บุหรี่10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-36
5034เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านก้านอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 04004/ว15974,050.0066,158.007,892.0089.34%
034001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม74,050.0066,158.007,892.0089.34%  อนุมัติงบ-44
603304006/ว424 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2139,500.000.00139,500.000.00%
033001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)139,500.000.00139,500.000.00%  อนุมัติงบ-42
7032เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 04004/ว86133,890.000.00133,890.000.00%
032001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม133,890.000.00133,890.000.00%  อนุมัติงบ-43
8031เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 04283/ว2920,000.000.0020,000.000.00%
031001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-39
903004006/ว204 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 21,020,600.000.001,020,600.000.00%
030001 ค่าจ้าง 9,000 บาทและเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงิน ปกส. เพิ่มจากค่าจ้าง 450 บาท1,020,600.000.001,020,600.000.00%  อนุมัติงบ-31
1002904006/ว205 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2907,200.000.00907,200.000.00%
029001 ค่าจ้าง 9,000 บาทและเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงิน ปกส. เพิ่มจากค่าจ้าง 450 บาท907,200.000.00907,200.000.00%  อนุมัติงบ-32
11028เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ 04287/ว3215,000.000.0015,000.000.00%
028001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-38
12027เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนกาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล 040110,000.004,682.005,318.0046.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม10,000.004,682.005,318.0046.82%  อนุมัติงบ-34
13026เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวงานการดูแลช่วงเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว3870,000.009,760.0060,240.0013.94%
026001 ค่าใช้ในการดำเนินงาน70,000.009,760.0060,240.0013.94%  อนุมัติงบ-30
14025รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 04010/ว737,200.000.007,200.000.00%
025001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม7,200.000.007,200.000.00%  อนุมัติงบ-27
15024เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพันาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network ; LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติม 04278/ว385,000.003,465.751,534.2569.32%
024001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.003,465.751,534.2569.32%  อนุมัติงบ-29
16023เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 04006/ว14110,000.000.0010,000.000.00%
023001 คชจ.ในการดำเนินงาน10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-28
1702204006/ว 6525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11,500,000.0023,385.001,476,615.001.56%
022001 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 200,000.000.00200,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
022002 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ1,000,000.0023,385.00976,615.002.34%  อนุมัติงบ-4
022003 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ300,000.000.00300,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
1802104006/ว 7314 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)8,998,280.000.008,998,280.000.00%
021001 ค่าจัดการเรียนการสอน6,427,500.000.006,427,500.000.00%  อนุมัติงบ-24
021002 ค่าอุปกรณ์การเรียน1,067,502.000.001,067,502.000.00%  อนุมัติงบ-24
021003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1,503,278.000.001,503,278.000.00%  อนุมัติงบ-24
19020เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 04004/ว13577,760.007,760.000.00100.00%
020001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00%  อนุมัติงบ-19
20019เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 04006/ว273229,000.0028,629.00371.0098.72%
019001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29,000.0028,629.00371.0098.72%  อนุมัติงบ-25
2101804006/ว 6460 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนิน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1150,700.000.00150,700.000.00%
018001 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 22,500.000.0022,500.000.00%  อนุมัติงบ-3
018002 เงินสมทบทุนประกันสังคม 128,200.000.00128,200.000.00%  อนุมัติงบ-3
2201704006/ ว 6523 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)9,037,300.000.009,037,300.000.00%
017001 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (อาคารเรียน 212 ล./57-ก)9,037,300.000.009,037,300.000.00%  อนุมัติงบ-5
2301604006/ว 7271 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1151,200.00143,850.007,350.0095.14%
016001 ค่าจ้างบุคลากร เดือนละ 9000 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )144,000.00137,000.007,000.0095.14%  อนุมัติงบ-17
016002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )7,200.006,850.00350.0095.14%  อนุมัติงบ-17
2401504006/ว 6725 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางวก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 11,048,950.00661,500.00387,450.0063.06%
015002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมจากค่าจ้าง เดือนละ 450 บาท 37 อัตรา จำนวน 3 เดือน49,950.0031,500.0018,450.0063.06%  อนุมัติงบ-23
015001 ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท 37 อัตรา เวลา 3 เดือน999,000.00630,000.00369,000.0063.06%  อนุมัติงบ-23
25014เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล iqa award 04006/ว14305,000.000.005,000.000.00%
014001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-10
26013เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 0400/ว152317,063.000.0017,063.000.00%
013001 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น้ำเสนอผลงานสถานศึกษา ต้นแบบ IQA AWRD ประจำปีการศึกษา 256217,063.000.0017,063.000.00%  อนุมัติงบ-16
27012เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษาชีวิตในรูปแบบ Active Learning 04010/ว42135,000.005,000.000.00100.00%
012001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.005,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-20
28011เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 04278/ว109417,000.0017,000.000.00100.00%
011001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17,000.0017,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-21
29010เพื่อดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04010/ว4312108,000.0036,000.0072,000.0033.33%
010001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 เดือน (ตค62-มีค63) เดือนละ 18,000 บาท108,000.0036,000.0072,000.0033.33%  อนุมัติงบ-22
3000904006/0.0023,560.00-23,560.000.00%
009001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าตอบแทนนอกเวลา (ไตรมาสที่ 1 - 2)200,000.0023,560.00176,440.0011.78% รายละเอียด
009002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ไตรมาสที่ 1 - 2)75,000.000.0075,000.000.00% รายละเอียด
009003 ค่าวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ 1 - 2)105,000.000.00105,000.000.00% รายละเอียด
009004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 1 - 2)150,000.000.00150,000.000.00% รายละเอียด
009005 ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ 1 - 2)350,000.000.00350,000.000.00% รายละเอียด
009006 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-จ้างลูกจ้าง สนง. (ไตรมาสที่ 1 - 2)409,500.000.00409,500.000.00% รายละเอียด
009007 00.000.000.000.00% รายละเอียด
3100804006/ว6724 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1907,200.00604,800.00302,400.0066.67%
008001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 907,200.00604,800.00302,400.0066.67%  อนุมัติงบ-12
3200704006/ว6460 งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงานสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 13,740,000.002,994,525.00745,475.0080.07%
007001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ3,740,000.002,994,525.00745,475.0080.07%  อนุมัติงบ-3
33006 04006/ว6629 การจัดสรรรายจ่ายประจำปีรงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1201,500.000.00201,500.000.00%
006001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. งบดำเนินงาน สำหรับค่าเช่าบ้านให้กับ สพท. ครั้งที่ 1201,500.000.00201,500.000.00%  อนุมัติงบ-6
34005การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)1,102,000.00451,777.06650,222.9441.00%
005001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา30,000.0022,814.407,185.6076.05%  อนุมัติงบ-13
005003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 6,000.004,500.001,500.0075.00%  อนุมัติงบ-13
005004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 6,000.004,025.201,974.8067.09%  อนุมัติงบ-13
005005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 6,000.004,500.001,500.0075.00%  อนุมัติงบ-13
005006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 6,000.001,500.004,500.0025.00%  อนุมัติงบ-13
005007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 20,000.0010,000.0010,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 20,000.007,082.7012,917.3035.41%  อนุมัติงบ-13
005015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 8,000.003,830.604,169.4047.88%  อนุมัติงบ-13
005152 42100077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 8,000.003,787.804,212.2047.35%  อนุมัติงบ-13
005020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 8,000.003,852.004,148.0048.15%  อนุมัติงบ-13
005027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 8,000.002,332.605,667.4029.16%  อนุมัติงบ-13
005049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 6,000.00817.135,182.8713.62%  อนุมัติงบ-13
005054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 14,000.006,997.807,002.2049.98%  อนุมัติงบ-13
005059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 8,000.003,991.104,008.9049.89%  อนุมัติงบ-13
005062 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005063 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005064 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005065 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005066 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005067 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005068 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005069 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 8,000.003,830.604,169.4047.88%  อนุมัติงบ-13
005070 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005071 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 6,000.001,498.004,502.0024.97%  อนุมัติงบ-13
005072 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005073 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 20,000.006,741.0013,259.0033.71%  อนุมัติงบ-13
005074 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 14,000.003,552.4010,447.6025.37%  อนุมัติงบ-13
005075 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 6,000.001,373.004,627.0022.88%  อนุมัติงบ-13
005081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 8,000.002,996.005,004.0037.45%  อนุมัติงบ-13
005087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 6,000.002,332.603,667.4038.88%  อนุมัติงบ-13
005088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 8,000.002,739.205,260.8034.24%  อนุมัติงบ-13
005089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 6,000.002,525.003,475.0042.08%  อนุมัติงบ-13
005090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 8,000.003,787.804,212.2047.35%  อนุมัติงบ-13
005094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 8,000.003,210.004,790.0040.13%  อนุมัติงบ-13
005101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 8,000.001,262.606,737.4015.78%  อนุมัติงบ-13
005103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 20,000.009,630.0010,370.0048.15%  อนุมัติงบ-13
005104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 6,000.001,262.304,737.7021.04%  อนุมัติงบ-13
005106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 8,000.002,996.005,004.0037.45%  อนุมัติงบ-13
005107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 20,000.003,210.0016,790.0016.05%  อนุมัติงบ-13
005111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 14,000.006,890.127,109.8849.22%  อนุมัติงบ-13
005112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 8,000.003,830.604,169.4047.88%  อนุมัติงบ-13
005115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 6,000.001,690.604,309.4028.18%  อนุมัติงบ-13
005123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 6,000.002,461.713,538.2941.03%  อนุมัติงบ-13
005124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 8,000.003,959.004,041.0049.49%  อนุมัติงบ-13
005132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 14,000.006,420.007,580.0045.86%  อนุมัติงบ-13
005135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 8,000.004,000.004,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005139 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 6,000.001,262.604,737.4021.04%  อนุมัติงบ-13
005140 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005141 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005143 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005144 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 14,000.006,826.607,173.4048.76%  อนุมัติงบ-13
005145 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005146 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005148 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 6,000.001,498.004,502.0024.97%  อนุมัติงบ-13
005153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (บ้านโพน, วังเป่ง, ห้วยคัง)18,000.000.0018,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005150 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
005151 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 6,000.003,000.003,000.0050.00%  อนุมัติงบ-13
3500304006/ว6455 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน)กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)21,737,789.0021,737,789.000.00100.00%
003001 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน21,737,789.0021,737,789.000.00100.00%  อนุมัติงบ-8
3600204006/ว6491 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 12,025,000.000.002,025,000.000.00%
002001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท2,025,000.000.002,025,000.000.00%  อนุมัติงบ-1
3700104006/ว6492 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 14,095,000.003,008,250.001,086,750.0073.46%
001001 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ4,095,000.003,008,250.001,086,750.0073.46%  อนุมัติงบ-2
รวม58,491,842.0029,850,858.8128,640,983.1951.03%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ