xxxx report_1xรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
  
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่ายพิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด1153เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021 04004/ว7956,000.005,144.00856.0085.73%
153001 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : ค่าเบี้เลี้ยงสำหรับคุณครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบฯ6,000.005,144.00856.0085.73%  อนุมัติงบ-139
2152ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม5,500.000.005,500.000.00%
3151เพื่อสนับสนุนขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชนชนระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04011/ว5795,000.000.005,000.000.00%
151001 คชจ.ในการดำเนินงาน5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-133
4150เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 04004/ว825170,000.0016,180.00153,820.009.52%
150004 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-138
150003 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-138
150001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม20,000.0016,180.003,820.0080.90%  อนุมัติงบ-138
150002 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-138
5149ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา5,500.004,560.00940.0082.91%
149001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา5,500.004,560.00940.0082.91% รายละเอียด
6148เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2563 04008/ว18386,000.000.006,000.000.00%
148001 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-144
714704006/ว4533 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามโครงการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ9,000.000.009,000.000.00%
8146เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 04008/ว181430,000.000.0030,000.000.00%
146001 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-137
146002 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-137
146003 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-137
9144เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื 040011,400.0011,400.000.00100.00%
144001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมที่ จังหวัดเชียงใหม่11,400.0011,400.000.00100.00%  อนุมัติงบ-140
10143เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต 04004/ว97230,000.0030,000.000.00100.00%
143001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม30,000.0030,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-146
11142เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน 04004/ว8264,080.003,950.00130.0096.81%
142001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,080.003,950.00130.0096.81%  อนุมัติงบ-142
1214104006/ว4533 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ9,000.009,000.000.00100.00%
141001 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน9,000.009,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-145
1314004009/ว4793 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.256285,500.000.0085,500.000.00%
140001 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ ชำนาญการพิเศษ ปีงบ 2562 ู85,500.000.0085,500.000.00% รายละเอียด
14139เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 04278/ว70424,000.000.0024,000.000.00%
139001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139002 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139003 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139004 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139005 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139006 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139007 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
139008 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-141
15138ที่ ศธ 04006/ว4064 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2562 (30%)14,038,956.000.0014,038,956.000.00%
138001 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน14,038,956.000.0014,038,956.000.00%  อนุมัติงบ-131
16137เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ :Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 04010/ว2898100,000.0096,000.004,000.0096.00%
137001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม100,000.0096,000.004,000.0096.00%  อนุมัติงบ-135
17136เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 04008/ว175310,400.000.0010,400.000.00%
136001 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค จ.ขอนแก่น10,400.000.0010,400.000.00%  อนุมัติงบ-132
18135สำหรับดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 04004/ว80710,000.000.0010,000.000.00%
135001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-134
19134เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 04278/ว26736,460.000.0036,460.000.00%
134001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม36,460.000.0036,460.000.00%  อนุมัติงบ-104
20133ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูรุ่นใหม่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 2,460.000.002,460.000.00%
133001 ค่าใช้าจ่ายในการเดินทางไปราชการ2,460.000.002,460.000.00% รายละเอียด
21132โครงการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 04006/ว1276,127767,500.009,683.0057,817.0014.35%
132001 จัดอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย67,500.009,683.0057,817.0014.35%  อนุมัติงบ-77
22131เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปี 2562 04010/ว26954,000.004,000.000.00100.00%
131001 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ4,000.004,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-128
23130เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 04009/ว70863,800.003,800.000.00100.00%
130001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม3,800.003,800.000.00100.00%  อนุมัติงบ-21
24129เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) 04007/ว17153,685,500.000.003,685,500.000.00%
129001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม3,685,500.000.003,685,500.000.00%  อนุมัติงบ-90
25128เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) เพื่อลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 04009/ว40007,650.007,650.000.00100.00%
128001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม7,650.007,650.000.00100.00%  อนุมัติงบ-118
26127เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 04010/ว27314,000.000.004,000.000.00%
127001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,000.000.004,000.000.00%  อนุมัติงบ-127
2712604006/ว3957 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินทดแทน ครั้งที่ 42,450,000.000.002,450,000.000.00%
126001 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,450,000.000.002,450,000.000.00%  อนุมัติงบ-125
28125ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2562) และเงินสมทบประกันสังคม 04006/ว395790,300.000.0090,300.000.00%
125001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ90,300.000.0090,300.000.00%  อนุมัติงบ-126
29124บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 41,000,000.009,400.00990,600.000.94%
124001 คชจ. กิจกรรม261,500.000.00261,500.000.00%  อนุมัติงบ-115
124002 คชจ.กิจกรรม333,000.009,400.00323,600.002.82%  อนุมัติงบ-114
124003 คชจ.กิจกรรม405,500.000.00405,500.000.00%  อนุมัติงบ-113
30123ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 04005/ว4962,324,800.000.002,324,800.000.00%
123001 สพป.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม software และจัดสรรให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร จำนวน 8 โรงเรียน2,324,800.000.002,324,800.000.00%  อนุมัติงบ-119
3112204007/ว2965 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบดำเนินงาน เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2561 - 2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา15,000.000.0015,000.000.00%
122001 คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-123
32121เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน รายวิชาลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด 04008.1/ว1157,000.000.0057,000.000.00%
121001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม57,000.000.0057,000.000.00%  อนุมัติงบ-124
33120เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดโฮสโคป (HighScope) 04010/ว252760,000.000.0060,000.000.00%
120001 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดโฮสโคป (HighScope)30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-122
120002 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดโฮสโคป (HighScope)30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-122
34119เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียน 04010/ว24566,000.001,300.004,700.0021.67%
119001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม6,000.001,300.004,700.0021.67%  อนุมัติงบ-117
35118เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนการบูรณาการความร่วมมือระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 04004/ว6783,744.000.003,744.000.00%
118001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม3,744.000.003,744.000.00%  อนุมัติงบ-120
36117เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 04010/ว25092,000.002,000.000.00100.00%
117001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-121
37116เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 04010/ว174715,000.000.0015,000.000.00%
116001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-106
38115เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคครูผู้สอนโครงการสือการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4 ภูมิภาค 04010/ว6755,600.000.005,600.000.00%
115001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,600.000.005,600.000.00%  อนุมัติงบ-116
39114เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04004/ว6177,000.000.007,000.000.00%
114001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ7,000.000.007,000.000.00%  อนุมัติงบ-112
40113เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008.1/ว311,000.000.0011,000.000.00%
113001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม11,000.000.0011,000.000.00%  อนุมัติงบ-111
41112เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 04283/ว2193,600.000.003,600.000.00%
112001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม3,600.000.003,600.000.00%  อนุมัติงบ-110
42111ค่าใช้จ่ายในการเดินทาไปราชการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2,460.000.002,460.000.00%
111001 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ น.ส.สุนารี พรมดี ร.ร.บ้านปางคอม2,460.000.002,460.000.00% รายละเอียด
43110เพื่อการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา งวดที่ 2 04277/ว873108,000.0036,000.0072,000.0033.33%
110001 คชจ.ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนฯ งวดที่ 2108,000.0036,000.0072,000.0033.33%  อนุมัติงบ-76
44109เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 04188/ว41136,000.0024,000.0012,000.0066.67%
109001 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : คชจ.ในการเดินทางไปราชการ12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-109
109002 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : คชจ.ในการเดินทางไปราชการ24,000.0024,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-109
4510804006/ว 2704 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/25621,817,500.000.001,817,500.000.00%
108001 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/25621,817,500.000.001,817,500.000.00%  อนุมัติงบ-107
4610704006/ว 2238 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (เดิม) ครั้งที่ 31,445,850.001,445,850.000.00100.00%
107001 ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท1,377,000.001,377,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-93
107002 เงินสมทบประกันสังคม ร้อยละ 568,850.0068,850.000.00100.00%  อนุมัติงบ-93
4710604006/ว1335 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2226,800.00151,200.0075,600.0066.67%
106001 เงินเดือน216,000.00144,000.0072,000.0066.67%  อนุมัติงบ-78
106002 เงินประกันสังคม 5%10,800.007,200.003,600.0066.67%  อนุมัติงบ-78
4810504006/ว 2475 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อเนื่อง ครั้งที่ 31,998,000.000.001,998,000.000.00%
105001 จัดสรรงบประมาณเงินเดือนระยะ 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 62)1,998,000.000.001,998,000.000.00%  อนุมัติงบ-103
4910404006/ว 2476 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 31,134,000.001,039,500.0094,500.0091.67%
104001 เงินเดือน1,080,000.00990,000.0090,000.0091.67%  อนุมัติงบ-102
104002 เงินกองทุนทดแทนเงินประกันสังคม 5%54,000.0049,500.004,500.0091.67%  อนุมัติงบ-102
50103เพื่อจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 04010/ว132795,000.0080,000.0015,000.0084.21%
103001 ค่าาใช้จ่ายในกิจกรรม15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-98
103002 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103003 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103004 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103005 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103006 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103007 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103008 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103009 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103010 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
103011 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-98
51102เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 04010/ว16274,000.004,000.000.00100.00%
102001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,000.004,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-100
5210104006/ว2445 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 25,103,000.003,118,500.001,984,500.0061.11%
101001 เงินเดือนครั้งที่ 24,860,000.002,970,000.001,890,000.0061.11%  อนุมัติงบ-101
101002 เงินประกันสังคม 5%243,000.00148,500.0094,500.0061.11%  อนุมัติงบ-101
5310004006/ว2419 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1,432,250.001,340,250.0092,000.0093.58%
100001 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,432,250.001,340,250.0092,000.0093.58%  อนุมัติงบ-99
5409904006/2273 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย247,780.000.00247,780.000.00%
099001 ค่าที่พัก 25,200.000.0025,200.000.00%  อนุมัติงบ-95
099002 ค่าพาหนะ61,000.000.0061,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
099003 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม28,700.000.0028,700.000.00%  อนุมัติงบ-95
099004 ค่าอาหารกลางวัน49,200.000.0049,200.000.00%  อนุมัติงบ-95
099005 ค่าอาหาเย็น36,000.000.0036,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
099006 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
099007 ค่าวัสดุในการจัดประชุม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
099008 ค่าจัดทำเอกสาร10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
099009 ค่าบริหารจัดการในการประชุม15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
099010 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงานจำนวน 16 คน*240บาท*2วัน7,680.000.007,680.000.00%  อนุมัติงบ-95
5509804006/ว2284 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 3)1,000,000.00629,646.55370,353.4562.96%
098002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์25,000.0015,740.559,259.4562.96%  อนุมัติงบ-94
098003 ค่าวัสดุสำนักงาน 265,500.00223,225.0042,275.0084.08%  อนุมัติงบ-94
098004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น50,000.0050,966.00-966.00101.93%  อนุมัติงบ-94
098001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ50,000.0034,965.0015,035.0069.93%  อนุมัติงบ-94
098005 ค่าสาธารณูปโภค 100,000.000.00100,000.000.00%  อนุมัติงบ-94
098006 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงาน สพป.ลย.1 (จ้างลูกจ้าง 5 คน) 409,500.00204,750.00204,750.0050.00%  อนุมัติงบ-94
098007 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายจำเป็นเร่งด่วนของ สพฐ. และสพป.ลย.1100,000.00100,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-94
5609704010/ว1579 จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบทุนเงินทดแทน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ของบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562)1,312.000.001,312.000.00%
097001 ครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 อัตราเดือนละ 30 บาท1,312.000.001,312.000.00%  อนุมัติงบ-92
5709604006/ว2391 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 21,890,000.001,260,000.00630,000.0066.67%
096001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ และการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ1,890,000.001,260,000.00630,000.0066.67%  อนุมัติงบ-97
5809504006/ว2401 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2850,500.00685,800.00164,700.0080.63%
095001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ850,500.00685,800.00164,700.0080.63%  อนุมัติงบ-96
59094ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ3,800.003,800.000.00100.00%
094001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ3,800.003,800.000.00100.00% รายละเอียด
6009304006/ว 1964 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบทุนประกันสังคม และเงินสมทบทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 33,092,200.003,092,200.000.00100.00%
093001 ค่าใช้จ่ายบุคลากร3,092,200.003,092,200.000.00100.00%  อนุมัติงบ-87
6109204006/ ว 613 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 28,748,730.000.008,748,730.000.00%
092001 ค่าจัดการเรียนการสอน6,245,850.000.006,245,850.000.00%  อนุมัติงบ-63
092002 ค่าอุปกรณ์การเรียน1,042,105.000.001,042,105.000.00%  อนุมัติงบ-63
092003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1,460,775.000.001,460,775.000.00%  อนุมัติงบ-63
6209104006/ว 1110 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)36,809,370.000.0036,809,370.000.00%
091001 ค่าจัดการเรียนการสอน16,147,150.000.0016,147,150.000.00%  อนุมัติงบ-74
091002 ค่าหนงัสือเรียน9,076,525.000.009,076,525.000.00%  อนุมัติงบ-74
091003 ค่าเครื่องแบบนักเรียน5,238,540.000.005,238,540.000.00%  อนุมัติงบ-74
091004 ค่าอุปกรณ์การเรียน2,625,600.000.002,625,600.000.00%  อนุมัติงบ-74
091005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน3,721,555.000.003,721,555.000.00%  อนุมัติงบ-74
6309004010/ว1161 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองและเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 5.2 เปอร์เซ็นต์ ปีงบประมาณ 2562 (เดือนมีนาคม - กันยายน 2562)1,767,360.001,260,000.00507,360.0071.29%
090001 บ้านโพนทอง110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090002 บ้านนาโป่่ง110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090004 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090005 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090006 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090007 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090008 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090009 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090010 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090011 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090012 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090013 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090014 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090015 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
090016 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 110,460.0078,750.0031,710.0071.29%  อนุมัติงบ-82
6408904006/ ว 6074 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง566,000.000.00566,000.000.00%
089001 ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น566,000.000.00566,000.000.00%  อนุมัติงบ-61
6508804006/ว1964 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3124,400.0097,989.0026,411.0078.77%
088001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ124,400.0097,989.0026,411.0078.77%  อนุมัติงบ-88
6608704006/ว1628 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2599,421.000.00599,421.000.00%
087001 ค่าใชจ่ายบุคลากรภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน599,421.000.00599,421.000.00%  อนุมัติงบ-79
6708604006/ว2086 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2510,300.00510,300.000.00100.00%
086001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ510,300.00510,300.000.00100.00%  อนุมัติงบ-91
68085เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 04008/ว782275,000.00227,795.0047,205.0082.83%
085001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม275,000.00227,795.0047,205.0082.83%  อนุมัติงบ-80
69084เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 04277/ว8530,000.002,718.0027,282.009.06%
084001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน30,000.002,718.0027,282.009.06%  อนุมัติงบ-71
70083เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 04278/ว146197,800.0010,000.00187,800.005.06%
083042 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083043 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083041 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083040 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083039 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083038 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083037 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083036 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083035 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083034 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083033 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083032 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083031 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083030 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083029 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083028 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083027 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083026 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083025 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083024 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083023 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083022 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083021 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083020 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083019 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083018 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083017 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083016 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083015 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083014 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083013 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083012 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083011 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083010 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083009 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083008 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083007 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083006 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083005 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083004 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083003 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083001 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083002 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083045 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083046 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083047 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083048 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083049 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083050 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083051 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083052 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
083053 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม93,800.0010,000.0083,800.0010.66%  อนุมัติงบ-73
083044 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-73
7108204006/ว 1909 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะ รับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมรอบที่2)10,000.000.0010,000.000.00%
082001 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะ รับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมรอบที่2)10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-86
72080เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 04001/ว17927,400.007,400.000.00100.00%
080001 คชจ.ในการเดินทาง สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 117,400.007,400.000.00100.00%  อนุมัติงบ-89
73079เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 04008/ว860260,000.0081,380.00178,620.0031.30%
079001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม260,000.0081,380.00178,620.0031.30%  อนุมัติงบ-85
74078เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box 04278/ว1175,200.000.005,200.000.00%
078001 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box5,200.000.005,200.000.00%  อนุมัติงบ-84
75077เพื่อดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 04010/ว1259402,000.000.00402,000.000.00%
077001 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : ค่าวัสดุการเรียนการสอน50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-83
077002 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม352,000.000.00352,000.000.00%  อนุมัติงบ-83
76076เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 04277/ว10825,000.0020,000.005,000.0080.00%
076001 คชจ.ในการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข10,000.0010,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-81
076002 คชจ.ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ เหล้า/บุหรี่10,000.0010,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-81
076003 คชจ.ในการนิเทศติดตามการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-81
77075เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 04006/ว32548,024.00164.0047,860.000.34%
075001 เงินสมทบกองทุนฯ48,024.00164.0047,860.000.34%  อนุมัติงบ-65
78074เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 04006/ว101712,350.000.0012,350.000.00%
074001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม12,350.000.0012,350.000.00%  อนุมัติงบ-75
79073การลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย 04006/119310,000.000.0010,000.000.00%
073001 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-72
80072การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 04006/ว 7722,633,000.002,633,000.000.00100.00%
072001 นักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 500 บาท จำนวน 3,454 คน1,727,000.001,727,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-68
072002 นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 1,500 บาท จำนวน 604 คน906,000.00906,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-68
81071เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรมการทจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 04008/ว1826,000.000.006,000.000.00%
071001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรมการทจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี4,352.000.004,352.000.00%  อนุมัติงบ-57
82070เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 04278/ว1593,400.003,400.000.00100.00%
070001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม3,400.003,400.000.00100.00%  อนุมัติงบ-70
83069เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04007/ว194339,000.0088,850.00250,150.0026.21%
069124 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069125 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069126 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม61,000.0058,850.002,150.0096.48%  อนุมัติงบ-58
069002 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069003 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069004 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069005 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069006 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069007 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069008 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069009 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069010 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069011 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069012 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069013 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069014 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069015 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069016 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069017 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069018 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069019 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069020 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069021 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069022 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069023 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069024 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069025 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069026 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069027 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069028 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069029 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069030 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069031 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069032 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069033 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069034 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069035 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069036 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069037 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069038 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069039 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069040 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069041 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069042 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069043 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069044 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069045 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069046 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069047 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069048 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069049 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069050 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069051 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069052 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069053 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069054 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069055 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069056 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069057 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069058 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069059 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069060 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069061 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069062 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069063 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069064 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069065 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069066 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069067 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069068 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069069 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069070 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069071 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069072 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069073 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069074 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069075 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069076 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069077 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069078 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069079 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069080 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069081 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069082 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069083 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069084 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069085 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069086 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069087 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069088 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069089 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069090 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069091 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069092 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069093 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069094 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069095 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069096 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069097 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069100 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069101 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069102 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069103 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069104 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069105 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069106 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069107 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069108 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069109 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069110 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069111 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069112 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069113 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.002,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-58
069114 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069115 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069116 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069117 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069118 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069119 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069120 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069121 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069122 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069123 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
069127 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม (ออกนิเทศโรงเรียนที่เรียนรวม)13,000.000.0013,000.000.00%  อนุมัติงบ-58
84068เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนกานสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 04010/ว51630,000.0024,000.006,000.0080.00%
068001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม30,000.0024,000.006,000.0080.00%  อนุมัติงบ-69
85067เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 04004/ว103460,560.00410,413.0050,147.0089.11%
067001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม460,560.00410,413.0050,147.0089.11%  อนุมัติงบ-62
86066ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 3 รายการ และภาคเรียนที่ 1/2561 จัดสมทบเพิ่มกรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพิ่มใหม่ จำนวน 5 รายการ 04006/ว61613,815.0013,815.000.00100.00%
066001 คชจ.ครอบครัวนางอารยา สร้อยสน9,904.009,904.000.00100.00%  อนุมัติงบ-67
066002 คชจ.ครอบครัวนายพษณุพงษ์ โสวันนา3,911.003,911.000.00100.00%  อนุมัติงบ-67
87065เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008/ว32660,000.0051,450.008,550.0085.75%
065001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม60,000.0051,450.008,550.0085.75%  อนุมัติงบ-66
88064การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 04006/ว3521,445,850.001,445,850.000.00100.00%
064001 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ652,050.00652,050.000.00100.00%  อนุมัติงบ-50
064002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ793,800.00793,800.000.00100.00%  อนุมัติงบ-50
89063การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2561 ( เพิ่มเติม )2,145,850.001,022,330.001,123,520.0047.64%
063001 ค่าพาหนะนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 2,145,850.001,022,330.001,123,520.0047.64%  อนุมัติงบ-60
90062การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2562 ของลูกจ้างชั่วคราว 04006/ว72848,024.000.0048,024.000.00%
062001 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ48,024.000.0048,024.000.00% รายละเอียด
91061เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต 04277/ว643,000.003,000.000.00100.00%
061001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ3,000.003,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-64
92060เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 04009/ว369319,300.00319,300.000.00100.00%
060001 คชจ.กิจกรรม319,300.00319,300.000.00100.00%  อนุมัติงบ-52
93059เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 04009/ว369319,300.000.00319,300.000.00%
059001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม319,300.000.00319,300.000.00% รายละเอียด
94058เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04010/ว9333,000.000.0033,000.000.00%
058001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม33,000.000.0033,000.000.00%  อนุมัติงบ-56
95057เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562) 04006/ว5802,241,000.00654,600.001,586,400.0029.21%
057001 ค่าจ้าง2,241,000.00654,600.001,586,400.0029.21%  อนุมัติงบ-59
96056เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" 04478/ว495,000.005,000.000.00100.00%
056001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.005,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-49
97055เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 04010/ว26817,400.0017,400.000.00100.00%
055001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม3,000.003,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-51
055002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : ค่าใช้จ่าย ผอ.โรงเรียนและคุณครูเดินทางไปอบรม9,000.009,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-51
055003 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : ค่าใช้จ่าย ผอ.โรงเรียนและคุณครูเดินทางไปอบรม5,400.005,400.000.00100.00%  อนุมัติงบ-51
98054เพื่อดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 04004/ว64234,982.00165,385.0069,597.0070.38%
054001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม234,982.00165,385.0069,597.0070.38%  อนุมัติงบ-53
99053เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008/ว1895,500.005,500.000.00100.00%
053001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม5,500.005,500.000.00100.00%  อนุมัติงบ-54
100052เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว6408,000.0080,000.00328,000.0019.61%
052001 คชจ.ในการดำเนินงานกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนค่ายทักษะชีวิต80,000.000.0080,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052002 คชจ.ในการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052003 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052004 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052005 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052006 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052007 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052008 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052009 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052010 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052011 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052012 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052013 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052014 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052015 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052016 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052017 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052018 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052019 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052020 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052021 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052022 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052023 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052024 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052025 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052026 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052027 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052028 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052029 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052030 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052031 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052032 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052033 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052034 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052035 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052036 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-48
052037 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052038 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052039 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052040 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052041 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
052042 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
101051ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 04279/ว271,680,000.00174,367.201,505,632.8010.38%
051001 จัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 84 โรงเรียน (โดย สพท.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ)1,680,000.00174,367.201,505,632.8010.38%  อนุมัติงบ-55
102050เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 04188/ว2540,600.0040,600.000.00100.00%
050001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน40,600.0040,600.000.00100.00%  อนุมัติงบ-47
103049ค่ารครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว596674,000.000.0074,000.000.00%
049001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา74,000.000.0074,000.000.00%  อนุมัติงบ-24
104048เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04009/ว738744,700.005,100.0039,600.0011.41%
048001 คชจ.กิจกรรม44,700.005,100.0039,600.0011.41%  อนุมัติงบ-33
105047ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)ภาคเรียนที่ 2/2561 04006/ว665920,000.0020,000.000.00100.00%
047001 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 20,000.0020,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-22
106046เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันการ 04006/ว59885,135,200.003,170,800.001,964,400.0061.75%
046001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00%  อนุมัติงบ-31
046002 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น244,000.00244,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49387,800.000.00387,800.000.00%  อนุมัติงบ-31
046004 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น266,600.00266,600.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046005 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น279,000.00279,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046006 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046007 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046008 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : ลานกีฬาอเนกปรงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046009 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น108,200.00108,200.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046010 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น400,000.00400,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046011 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046012 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น226,500.00226,500.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046013 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00%  อนุมัติงบ-31
046014 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น397,600.000.00397,600.000.00%  อนุมัติงบ-31
046015 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น350,000.00350,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046016 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น200,000.00200,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046017 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00%  อนุมัติงบ-31
046018 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,000.00308,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
046019 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น152,100.00152,100.000.00100.00%  อนุมัติงบ-31
107045เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563) 04006/ว61023,528,400.00993,300.002,535,100.0028.15%
045001 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : อาคารเรียน 212ล./57-ก3,528,400.00993,300.002,535,100.0028.15%  อนุมัติงบ-43
108044ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น จำนวน 10 รายการ 04006/ว607426,669,600.004,590,000.0022,079,600.0017.21%
044001 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : บ้านพักครู 207948,100.000.00948,100.000.00%  อนุมัติงบ-45
044002 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/29813,400.00620,000.00193,400.0076.22%  อนุมัติงบ-45
044003 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : โรงอาหาร 260 ที่นั่ง3,450,000.00854,000.002,596,000.0024.75%  อนุมัติงบ-45
044004 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,104,000.000.001,104,000.000.00%  อนุมัติงบ-45
044005 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : บ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00%  อนุมัติงบ-45
044006 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49640,500.000.00640,500.000.00%  อนุมัติงบ-45
044007 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49506,200.00340,000.00166,200.0067.17%  อนุมัติงบ-45
044008 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26813,400.00640,000.00173,400.0078.68%  อนุมัติงบ-45
044009 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)6,345,000.00856,000.005,489,000.0013.49%  อนุมัติงบ-45
044010 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : โรงอาหาร-หอประชุมแบบ 100/278,071,000.001,280,000.006,791,000.0015.86%  อนุมัติงบ-45
109043เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผุ้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 04278/ว288,000.008,000.000.00100.00%
043001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-46
110042จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 04006/ว 7464 3,320,300.003,320,300.000.00100.00%
042001 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร3,211,100.003,211,100.000.00100.00%  อนุมัติงบ-37
042002 งบสมทบกองทุนประกันสังคม109,200.00109,200.000.00100.00%  อนุมัติงบ-38
111041เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2560 04009/ว79848,000.000.008,000.000.00%
041001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-39
112040เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และสำหรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา8,090.000.008,090.000.00%
040001 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 8,090.000.008,090.000.00%  อนุมัติงบ-23
113039เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 04216/ว16945,000.002,850.002,150.0057.00%
039001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม5,000.002,850.002,150.0057.00%  อนุมัติงบ-36
114038เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 04012/ว6242,700.000.002,700.000.00%
038001 คชจ.อบรมปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน2,700.000.002,700.000.00%  อนุมัติงบ-26
115037เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04010/ว48024,000.000.004,000.000.00%
037001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,000.000.004,000.000.00%  อนุมัติงบ-42
11603604006/ว238 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบายตามความจำเป็นเร่งด่วน (ครั้งที่ 2)1,000,000.00350,790.00649,210.0035.08%
036027 3.สร้างจิตสำนึกด้านบริหารจัดการขยะฯ (นุชรินทร์) 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036028 4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ (ศน.สมัย) 35,000.003,000.0032,000.008.57%  อนุมัติงบ-44
036029 5.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ศน.กิ่งนภา) 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036039 23.ประชุม Conference 13 กลุ่มคุณภาพๆละ 5,000 บาท (รอง.วิรัตน์) 65,000.000.0065,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036038 18.การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดการรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ฯ (ศน.ศักดิ์ชาย) 19,920.0019,920.000.00100.00%  อนุมัติงบ-44
036037 17.การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ (ศน.จันทร์เพ็ญ) 30,000.0011,700.0018,300.0039.00%  อนุมัติงบ-44
036036 16.พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลออนไลน์ฯ (ศน.ธงชัย) 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036035 13.พัฒนาครูก้าวกระโดดด้านนวัตกรรม (ศน.นัจรีภรณ์) 60,000.0051,435.008,565.0085.73%  อนุมัติงบ-44
036034 11.การวางแผนอัตรากำลังคนฯ (ผอ.ปัทมา) 30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036033 10.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (ผอ.ปัทมา) 70,000.000.0070,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036032 8.ขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาอาชีพ" (ผอ.สุชาดา) 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036018 15.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2561 (ผอ.จานุรักษ์)100,000.0044,344.0055,656.0044.34%  อนุมัติงบ-44
036019 20.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ผอ.มยุรี)50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036031 7.พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนฯ (ศน.นัจรีภรณ์) 30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036023 19.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (ณัชชา)37,100.000.0037,100.000.00%  อนุมัติงบ-44
036024 12.เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ผอ.นิราพร) 50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036025 14.พัฒนาการศึกษาทางไกลฯ (มณฑล)100,000.0027,234.0072,766.0027.23%  อนุมัติงบ-44
036030 6.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยฯ (ศน.อมรา) 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036026 21.โครงการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ (ผอ.ธันยพงษ์) 50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-44
036040 9.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินฯ แบบบูรณาการ 197,980.00193,157.004,823.0097.56%  อนุมัติงบ-44
117035เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 04008/ว293824,600.0024,600.000.00100.00%
035001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน24,600.0024,600.000.00100.00%  อนุมัติงบ-40
118034เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) 04003/ว12161,210,100.001,035,081.00175,019.0085.54%
034001 คชจ.กิจกรรม1,210,100.001,035,081.00175,019.0085.54%  อนุมัติงบ-41
119033การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ว 72451,408,050.001,408,050.000.00100.00%
033001 1. กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ จัดสรรให้แก่นักการภารโรง756,000.00756,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-35
033002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ652,050.00652,050.000.00100.00%  อนุมัติงบ-35
120032การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ ว735237,800.0037,800.000.00100.00%
032001 เพื่อสมทบทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน37,800.0037,800.000.00100.00%  อนุมัติงบ-34
121031เพื่อดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 04006/ว697420,000.008,700.0011,300.0043.50%
031001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,000.008,700.0011,300.0043.50%  อนุมัติงบ-29
122030เพื่อเป็นค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04277/ว873108,000.00108,000.000.00100.00%
030001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา108,000.00108,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-32
123029เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Tearms : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว27365,500.005,208.50291.5094.70%
029001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,500.005,208.50291.5094.70%  อนุมัติงบ-28
124028รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ 04006/ว 7027850,500.00850,500.000.00100.00%
028001 ค่าจ้างนักการภารโรงในส่วนที่ สพฐ. เจียดจ่าย850,500.00850,500.000.00100.00%  อนุมัติงบ-30
125027เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ 04188/ว1095360,000.00287,360.0072,640.0079.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ360,000.00287,360.0072,640.0079.82%  อนุมัติงบ-27
126026การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 04006/ว 6880510,300.00510,300.000.00100.00%
026001 ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง510,300.00510,300.000.00100.00%  อนุมัติงบ-25
127025เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 04010/ว43141,260,000.001,241,100.0018,900.0098.50%
025001 คชจ.กิจกรรม1,260,000.001,241,100.0018,900.0098.50%  อนุมัติงบ-20
128024เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว128430,000.003,990.0026,010.0013.30%
024001 เป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพะราชทานฯ 30,000.003,990.0026,010.0013.30%  อนุมัติงบ-18
129023เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 04004/ว12657,760.007,760.000.00100.00%
023001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00%  อนุมัติงบ-14
130022ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว59661,197,440.00127,374.001,070,066.0010.64%
022001 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 26 ชุด38,480.000.0038,480.000.00%  อนุมัติงบ-7
022002 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 15 ชุด22,200.000.0022,200.000.00%  อนุมัติงบ-7
022003 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.0025,474.8034,325.2042.60%  อนุมัติงบ-7
022004 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.0025,474.8034,325.2042.60%  อนุมัติงบ-7
022005 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 11 ชุด657,800.0025,474.80632,325.203.87%  อนุมัติงบ-7
022006 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00%  อนุมัติงบ-7
022007 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00%  อนุมัติงบ-7
022008 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 ชุด44,400.000.0044,400.000.00%  อนุมัติงบ-7
022009 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.0025,474.8034,325.2042.60%  อนุมัติงบ-7
022010 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00%  อนุมัติงบ-7
022011 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.0025,474.8034,325.2042.60%  อนุมัติงบ-7
022012 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 25 ชุด37,000.000.0037,000.000.00%  อนุมัติงบ-7
022013 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 47 ชุด69,560.000.0069,560.000.00%  อนุมัติงบ-7
131021เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว64511,134,000.001,134,000.000.00100.00%
021001 ค่าจ้าง1,080,000.001,080,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-16
021002 เงินประกันสังคม54,000.0054,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-16
132020เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562) 04006/ว64652,241,000.001,731,300.00509,700.0077.26%
020001 ค่าตอบแทนจ้างธุรการ2,241,000.001,731,300.00509,700.0077.26%  อนุมัติงบ-17
133019เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV 04279/ว442130,000.0062,550.0067,450.0048.12%
019001 คชจ.กิจกรรม (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด)40,000.002,550.0037,450.006.38%  อนุมัติงบ-15
019002 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ/และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-15
019003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)60,000.0060,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-15
019004 ค่าพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลฯ20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-15
134018เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว63641,890,000.001,865,826.7724,173.2398.72%
018001 ค่าตอบแทนจ้าง1,800,000.001,777,096.7722,903.2398.73%  อนุมัติงบ-13
018002 เงินประกันสังคม90,000.0088,730.001,270.0098.59%  อนุมัติงบ-13
135017เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พ.ย.2561-31 มี.ค. 2562) 04009/ว65181,955,000.001,759,500.00195,500.0090.00%
017001 ค่าตอบแทนจ้าง1,955,000.001,759,500.00195,500.0090.00%  อนุมัติงบ-10
136016ค่าเช่าบ้าน 04006/ว6248201,600.0035,000.00166,600.0017.36%
016001 ค่าเช่าบ้าน201,600.0035,000.00166,600.0017.36%  อนุมัติงบ-9
137015ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 04005/ว9811,725,000.00639,552.181,085,447.8237.08%
015001 สพป.เลย เขต 145,000.000.0045,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015002 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน9,000.008,105.00895.0090.06%  อนุมัติงบ-19
015004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก9,000.003,787.805,212.2042.09%  อนุมัติงบ-19
015005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ9,000.006,210.002,790.0069.00%  อนุมัติงบ-19
015006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้9,000.002,525.006,475.0028.06%  อนุมัติงบ-19
015008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่12,000.0011,103.00897.0092.53%  อนุมัติงบ-19
015009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย9,000.004,605.004,395.0051.17%  อนุมัติงบ-19
015010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง12,000.0011,103.00897.0092.53%  อนุมัติงบ-19
015011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015016 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย12,000.004,000.008,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง12,000.002,568.009,432.0021.40%  อนุมัติงบ-19
015020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม12,000.007,210.004,790.0060.08%  อนุมัติงบ-19
015021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว9,000.007,605.001,395.0084.50%  อนุมัติงบ-19
015022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ12,000.007,358.184,641.8261.32%  อนุมัติงบ-19
015023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ12,000.004,500.007,500.0037.50%  อนุมัติงบ-19
015024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015025 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015026 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ12,000.006,000.006,000.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015027 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง12,000.003,527.348,472.6629.39%  อนุมัติงบ-19
015028 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน9,000.007,605.001,395.0084.50%  อนุมัติงบ-19
015029 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย12,000.005,103.006,897.0042.53%  อนุมัติงบ-19
015030 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก9,000.006,105.002,895.0067.83%  อนุมัติงบ-19
015031 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015032 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015033 42010038 โรงเรียนบ้านโพน9,000.001,500.007,500.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015034 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ9,000.007,605.001,395.0084.50%  อนุมัติงบ-19
015035 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว9,000.004,605.004,395.0051.17%  อนุมัติงบ-19
015036 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015037 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015038 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา12,000.006,000.006,000.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015039 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ12,000.008,000.004,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015040 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015041 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว9,000.004,500.004,500.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015042 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ12,000.004,000.008,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015043 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015044 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ9,000.0010,000.00-1,000.00111.11%  อนุมัติงบ-19
015045 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015046 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015047 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู12,000.002,000.0010,000.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015048 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015049 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015050 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก9,000.006,105.002,895.0067.83%  อนุมัติงบ-19
015051 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015052 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015053 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว9,000.006,303.382,696.6270.04%  อนุมัติงบ-19
015054 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว9,000.004,226.504,773.5046.96%  อนุมัติงบ-19
015055 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์9,000.001,262.607,737.4014.03%  อนุมัติงบ-19
015056 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015057 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์12,000.0011,103.00897.0092.53%  อนุมัติงบ-19
015058 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015059 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด21,000.002,399.2218,600.7811.42%  อนุมัติงบ-19
015060 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015061 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี12,000.005,605.006,395.0046.71%  อนุมัติงบ-19
015062 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015063 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก12,000.006,000.006,000.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015064 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015065 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด12,000.009,500.002,500.0079.17%  อนุมัติงบ-19
015066 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร12,000.007,550.754,449.2562.92%  อนุมัติงบ-19
015067 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด9,000.007,605.001,395.0084.50%  อนุมัติงบ-19
015068 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ9,000.007,605.001,395.0084.50%  อนุมัติงบ-19
015069 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม9,000.006,105.002,895.0067.83%  อนุมัติงบ-19
015070 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน9,000.004,068.004,932.0045.20%  อนุมัติงบ-19
015071 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 5912,000.007,122.994,877.0159.36%  อนุมัติงบ-19
015072 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง9,000.001,500.007,500.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015073 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ9,000.003,745.005,255.0041.61%  อนุมัติงบ-19
015074 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015075 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"30,000.008,239.0021,761.0027.46%  อนุมัติงบ-19
015076 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"12,000.002,000.0010,000.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015077 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย12,000.0010,000.002,000.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015078 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง9,000.005,249.003,751.0058.32%  อนุมัติงบ-19
015079 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015080 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา12,000.003,328.128,671.8827.73%  อนุมัติงบ-19
015081 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์9,000.001,500.007,500.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015082 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด9,000.003,678.665,321.3440.87%  อนุมัติงบ-19
015083 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด9,000.001,498.007,502.0016.64%  อนุมัติงบ-19
015084 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน12,000.006,219.605,780.4051.83%  อนุมัติงบ-19
015085 42010103 โรงเรียนบ้านโพน9,000.006,105.002,895.0067.83%  อนุมัติงบ-19
015086 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่12,000.0011,103.00897.0092.53%  อนุมัติงบ-19
015087 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015088 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว12,000.0012,998.52-998.52108.32%  อนุมัติงบ-19
015089 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น9,000.002,507.386,492.6227.86%  อนุมัติงบ-19
015090 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้12,000.00738.3011,261.706.15%  อนุมัติงบ-19
015091 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง9,000.003,787.805,212.2042.09%  อนุมัติงบ-19
015092 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม12,000.007,605.004,395.0063.38%  อนุมัติงบ-19
015093 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา9,000.004,500.004,500.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015094 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 1812,000.003,605.008,395.0030.04%  อนุมัติงบ-19
015095 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร12,000.002,000.0010,000.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015096 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015097 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง9,000.001,881.437,118.5720.90%  อนุมัติงบ-19
015098 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี9,000.006,105.002,895.0067.83%  อนุมัติงบ-19
015099 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา9,000.007,605.001,395.0084.50%  อนุมัติงบ-19
015100 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม9,000.004,500.004,500.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015101 42010119 โรงเรียนบ้านสาระแพ9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015102 42010120 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015103 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก12,000.001,894.2010,105.8015.79%  อนุมัติงบ-19
015104 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย12,000.007,910.364,089.6465.92%  อนุมัติงบ-19
015105 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย9,000.009,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-19
015106 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ12,000.003,210.008,790.0026.75%  อนุมัติงบ-19
015107 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015108 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม12,000.0011,103.00897.0092.53%  อนุมัติงบ-19
015109 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง9,000.001,262.607,737.4014.03%  อนุมัติงบ-19
015110 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา12,000.004,494.007,506.0037.45%  อนุมัติงบ-19
015111 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา9,000.001,506.987,493.0216.74%  อนุมัติงบ-19
015112 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด9,000.004,500.004,500.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015113 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015114 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015115 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ21,000.000.0021,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015116 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015117 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015118 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน12,000.005,911.756,088.2549.26%  อนุมัติงบ-19
015119 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015120 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง9,000.004,500.004,500.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015121 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว12,000.007,103.004,897.0059.19%  อนุมัติงบ-19
015122 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม9,000.001,500.007,500.0016.67%  อนุมัติงบ-19
015123 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015124 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย12,000.004,000.008,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015125 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว12,000.003,787.808,212.2031.57%  อนุมัติงบ-19
015126 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์9,000.001,472.467,527.5416.36%  อนุมัติงบ-19
015127 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง9,000.005,498.153,501.8561.09%  อนุมัติงบ-19
015128 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้9,000.00957.148,042.8610.63%  อนุมัติงบ-19
015129 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า9,000.003,105.005,895.0034.50%  อนุมัติงบ-19
015130 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม12,000.004,000.008,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
015131 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่12,000.007,618.604,381.4063.49%  อนุมัติงบ-19
015132 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่9,000.007,500.001,500.0083.33%  อนุมัติงบ-19
015133 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015134 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015135 42010264 โรงเรียนบ้านยาง12,000.001,449.6810,550.3212.08%  อนุมัติงบ-19
015136 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม9,000.004,500.004,500.0050.00%  อนุมัติงบ-19
015137 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015138 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่21,000.002,982.2018,017.8014.20%  อนุมัติงบ-19
015139 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย9,000.002,077.886,922.1223.09%  อนุมัติงบ-19
015140 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015141 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015142 42010273 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015143 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ9,000.002,996.006,004.0033.29%  อนุมัติงบ-19
015144 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015145 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง9,000.003,787.805,212.2042.09%  อนุมัติงบ-19
015146 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015147 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง9,000.006,000.003,000.0066.67%  อนุมัติงบ-19
015148 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย21,000.006,007.4114,992.5928.61%  อนุมัติงบ-19
015149 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น9,000.002,524.606,475.4028.05%  อนุมัติงบ-19
015150 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015151 42010282 โรงเรียนบ้านหาดพระ9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015152 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ9,000.002,996.006,004.0033.29%  อนุมัติงบ-19
015153 42010285 โรงเรียนบ้านห้วยคัง9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-19
015154 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง9,000.004,605.004,395.0051.17%  อนุมัติงบ-19
015155 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี9,000.003,000.006,000.0033.33%  อนุมัติงบ-19
138014การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 04006/ว6338 22,488,145.0022,488,145.000.00100.00%
014001 ค่าจัดการเรียนการสอน16,159,500.0016,159,500.000.00100.00%  อนุมัติงบ-12
014002 ค่าอุปกรณ์การเรียน2,606,625.002,606,625.000.00100.00%  อนุมัติงบ-12
014003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน3,722,020.003,722,020.000.00100.00%  อนุมัติงบ-12
139012ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว62475,103,000.005,103,000.000.00100.00%
012001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้าง4,860,000.004,860,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-6
012002 เงินประกันสังคม243,000.00243,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-6
140011แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 04006/ว60131,813,280.00164,660.001,648,620.009.08%
011018 บัญชีจัดสรรที่ 2โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 84,000.000.0084,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011017 บัญชีจัดสรรที่ 1โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา 44,240.000.0044,240.000.00%  อนุมัติงบ-11
011016 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens 13,300.000.0013,300.000.00%  อนุมัติงบ-11
011001 บัญชีจัดสรรที่ 1 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย บ้านเชียงคาน (บ้านวิจิตรวิทยา)100,000.000.00100,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011002 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เชียงคาน (บ้านวิจิตรวิทยา)42,500.000.0042,500.000.00%  อนุมัติงบ-11
011003 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมี65,500.000.0065,500.000.00%  อนุมัติงบ-11
011004 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ โรงเรียนบ้านกกดู่182,000.00128,800.0053,200.0070.77%  อนุมัติงบ-11
011005 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โรงเรียนบ้านกกดู่18,000.0011,800.006,200.0065.56%  อนุมัติงบ-11
011006 บัญชีจัดสรรที่ 1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล โรงเรียนบ้านก้างปลา19,300.000.0019,300.000.00%  อนุมัติงบ-11
011007 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องต้ดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย9,500.004,800.004,700.0050.53%  อนุมัติงบ-11
011008 บัญชีจัดสรรที่ 1 ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านหัวฝาย15,000.0014,460.00540.0096.40%  อนุมัติงบ-11
011009 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมิเดียปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไช42,500.000.0042,500.000.00%  อนุมัติงบ-11
011010 บัญชีจัดสรรที่ 1 จอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไฃ13,100.000.0013,100.000.00%  อนุมัติงบ-11
011011 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม135,000.000.00135,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011012 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ทาม 65,500.000.0065,500.000.00%  อนุมัติงบ-11
011013 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องต้ดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านไร่ทาม9,500.004,800.004,700.0050.53%  อนุมัติงบ-11
011014 บัญชีจัดสรรที่ 1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ55,300.000.0055,300.000.00%  อนุมัติงบ-11
011015 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ135,000.000.00135,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011019 บัญชีจัดสรรที่ 2เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 396,000.000.00396,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011020 บัญชีจัดสรรที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล 84,000.000.0084,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011021 บัญชีจัดสรรที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคสำหรับสำนักงาน 16,000.000.0016,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011022 บัญชีจัดสรรที่ 2 สแกนเนอร์สำหรับการเก็บเอกสารทั่วไป3,100.000.003,100.000.00%  อนุมัติงบ-11
011023 บัญชีจัดสรรท่ี 3 โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา63,200.000.0063,200.000.00%  อนุมัติงบ-11
011024 บัญชีจัดสรรท่ี 3 โต๊ะเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา105,840.000.00105,840.000.00%  อนุมัติงบ-11
011025 บัญชีจัดสรรท่ี 3 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens28,200.000.0028,200.000.00%  อนุมัติงบ-11
011026 บัญชีจัดสรรท่ี 3 จอรับภาพ ชนิิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว40,000.000.0040,000.000.00%  อนุมัติงบ-11
011027 บัญชีจัดสรรท่ี 1 เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ณธโํฐ XGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens27,700.000.0027,700.000.00%  อนุมัติงบ-11
141010การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่) 04006/ว610217,642,000.001,419,000.0016,223,000.008.04%
010001 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่17,642,000.001,419,000.0016,223,000.008.04% รายละเอียด
142009การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 04006/ว598831,804,800.00780,800.0031,024,000.002.45%
009002 รร.บ้านท่าบม (โรงอาหาร 84 ที่นั่ง)1,104,000.000.001,104,000.000.00% รายละเอียด
009001 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด (โรงอาหาร 260 ที่นั่ง)3,450,000.000.003,450,000.000.00% รายละเอียด
009003 รร.ชุมชนบ้านปากชม (โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100/27)8,071,000.000.008,071,000.000.00% รายละเอียด
009004 รร.บ้านอุมุง (ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49)640,500.000.00640,500.000.00% รายละเอียด
009005 รร.บ้านก้างปลา (ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49)387,800.00387,800.000.00100.00% รายละเอียด
009006 รร.บ้านบุฮม (ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49)506,200.000.00506,200.000.00% รายละเอียด
009007 รร.บ้านกกดู่ (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.00393,000.000.00100.00% รายละเอียด
009008 รร.บ้านนาซ่าว (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009009 รร.บ้านบวกอ่าง (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009010 รร.ชุมชนบ้านเชียงกลม (อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง)6,345,000.000.006,345,000.000.00% รายละเอียด
009011 รร.บ้านแหล่งควาย (อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26)813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
009012 รร.บ้านแก่งปลาปก (อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26)813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
009013 รร.บ้านห้วยทราย (บ้านพักครู 207)948,100.000.00948,100.000.00% รายละเอียด
009014 รร.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" (บ้านพักครู 8 ครอบครัว แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00% รายละเอียด
009015 รร.บ้านท่าสวรรค์ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009016 รร.บ้านนาโคก (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009017 รร.บ้านนาดอกคำ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009018 รร.บ้านห้วยพอด (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009019 รร.บ้านหนองดอกบัว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)279,000.000.00279,000.000.00% รายละเอียด
009020 รร.บ้านห้วยกระทิง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)244,000.000.00244,000.000.00% รายละเอียด
009021 รร.บ้านกกดู่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)308,000.000.00308,000.000.00% รายละเอียด
009022 รร.บ้านนาแขม (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)266,600.000.00266,600.000.00% รายละเอียด
009023 รร.บ้านใหม่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)226,500.000.00226,500.000.00% รายละเอียด
009024 รร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)108,200.000.00108,200.000.00% รายละเอียด
009025 รร.บ้านสงเปือย (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)400,000.000.00400,000.000.00% รายละเอียด
009026 รร.บ้านคกงิ้ว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)397,600.000.00397,600.000.00% รายละเอียด
009027 รร.บ้านโคกใหญ่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)200,000.000.00200,000.000.00% รายละเอียด
009028 รร.บ้านบวกอ่าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)152,100.000.00152,100.000.00% รายละเอียด
009029 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)350,000.000.00350,000.000.00% รายละเอียด
143007การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 04006/ว6144226,800.00226,800.000.00100.00%
007001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1226,800.00226,800.000.00100.00%  อนุมัติงบ-8
144006การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการสิ่งก่อสร้าง 04136/3257566,000.00428,000.00138,000.0075.62%
006001 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ566,000.00428,000.00138,000.0075.62% รายละเอียด
145004ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 04007/ว47843,685,500.003,440,805.08244,694.9293.36%
004001 ค่าตอบแทนจ้าง3,685,500.003,440,805.08244,694.9293.36%  อนุมัติงบ-1
146003ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 04006/ว61002,546,190.002,546,190.000.00100.00%
003001 ค่าตอบแทนจ้าง2,546,190.002,546,190.000.00100.00%  อนุมัติงบ-2
147002เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561–ธันวาคม 2561) 04006/ว610089,067.0088,989.0078.0099.91%
002001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม89,067.0088,989.0078.0099.91%  อนุมัติงบ-3
148001ค่าใช้จ่ายงบบริหารสำนักงาน (ครั้งที่ 1) (04006/ว6097)2,000,000.002,034,374.28-34,374.28101.72%
001001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ208,225.00207,474.00751.0099.64%  อนุมัติงบ-4
001002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 71,814.8171,814.810.00100.00%  อนุมัติงบ-5
001003 ค่าวัสดุสำนักงาน517,425.08517,425.080.00100.00%  อนุมัติงบ-5
001004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น91,775.0091,775.000.00100.00%  อนุมัติงบ-4
001005 ค่าสาธารณูปโภค274,655.39274,655.390.00100.00%  อนุมัติงบ-5
001006 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงาน สพป.ลย.1 (จ้างลูกจ้าง 5 คน)409,500.00409,500.000.00100.00%  อนุมัติงบ-5
001007 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายจำเป็นเร่งด่วนของ สพฐ. และสพป.ลย.1426,604.72461,730.00-35,125.28108.23%  อนุมัติงบ-5
รวม251,911,560.0086,566,275.56165,345,284.4434.36%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ