desktop
xxxx report_1xรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่ายพิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด1023เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 04006/ว14110,000.000.0010,000.000.00%
023001 คชจ.ในการดำเนินงาน10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-28
202204006/ว 6525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11,500,000.000.001,500,000.000.00%
022001 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 200,000.000.00200,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
022002 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ1,000,000.000.001,000,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
022003 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ300,000.000.00300,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
302104006/ว 7314 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)8,998,280.000.008,998,280.000.00%
021001 ค่าจัดการเรียนการสอน6,427,500.000.006,427,500.000.00%  อนุมัติงบ-24
021002 ค่าอุปกรณ์การเรียน1,067,502.000.001,067,502.000.00%  อนุมัติงบ-24
021003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1,503,278.000.001,503,278.000.00%  อนุมัติงบ-24
4020เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 04004/ว13577,760.000.007,760.000.00%
020001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม7,760.000.007,760.000.00%  อนุมัติงบ-19
5019เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 04006/ว273229,000.000.0029,000.000.00%
019001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29,000.000.0029,000.000.00%  อนุมัติงบ-25
601804006/ว 6460 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนิน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1150,700.000.00150,700.000.00%
018001 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 22,500.000.0022,500.000.00%  อนุมัติงบ-3
018002 เงินสมทบทุนประกันสังคม 128,200.000.00128,200.000.00%  อนุมัติงบ-3
701704006/ ว 6523 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)9,037,300.000.009,037,300.000.00%
017001 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (อาคารเรียน 212 ล./57-ก)9,037,300.000.009,037,300.000.00%  อนุมัติงบ-5
801604006/ว 7271 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1151,200.000.00151,200.000.00%
016001 ค่าจ้างบุคลากร เดือนละ 9000 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )144,000.000.00144,000.000.00%  อนุมัติงบ-17
016002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )7,200.000.007,200.000.00%  อนุมัติงบ-17
901504006/ว 6725 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางวก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 11,048,950.000.001,048,950.000.00%
015002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมจากค่าจ้าง เดือนละ 450 บาท 37 อัตรา จำนวน 3 เดือน49,950.000.0049,950.000.00%  อนุมัติงบ-23
015001 ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท 37 อัตรา เวลา 3 เดือน999,000.000.00999,000.000.00%  อนุมัติงบ-23
10014เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล iqa award 04006/ว14305,000.000.005,000.000.00%
014001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-10
11013เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 0400/ว152317,063.000.0017,063.000.00%
013001 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น้ำเสนอผลงานสถานศึกษา ต้นแบบ IQA AWRD ประจำปีการศึกษา 256217,063.000.0017,063.000.00%  อนุมัติงบ-16
12012เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษาชีวิตในรูปแบบ Active Learning 04010/ว42135,000.000.005,000.000.00%
012001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-20
13011เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 04278/ว109417,000.000.0017,000.000.00%
011001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17,000.000.0017,000.000.00%  อนุมัติงบ-21
14010เพื่อดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04010/ว4312108,000.000.00108,000.000.00%
010001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 เดือน (ตค62-มีค63) เดือนละ 18,000 บาท108,000.000.00108,000.000.00%  อนุมัติงบ-22
1500904006/0.0023,560.00-23,560.000.00%
009001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าตอบแทนนอกเวลา (ไตรมาสที่ 1 - 2)200,000.0023,560.00176,440.0011.78% รายละเอียด
009002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ไตรมาสที่ 1 - 2)75,000.000.0075,000.000.00% รายละเอียด
009003 ค่าวัสดุสำนักงาน (ไตรมาสที่ 1 - 2)105,000.000.00105,000.000.00% รายละเอียด
009004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไตรมาสที่ 1 - 2)150,000.000.00150,000.000.00% รายละเอียด
009005 ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ 1 - 2)350,000.000.00350,000.000.00% รายละเอียด
009006 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-จ้างลูกจ้าง สนง. (ไตรมาสที่ 1 - 2)409,500.000.00409,500.000.00% รายละเอียด
009007 00.000.000.000.00% รายละเอียด
1600804006/ว6724 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1907,200.000.00907,200.000.00%
008001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 907,200.000.00907,200.000.00%  อนุมัติงบ-12
1700704006/ว6460 งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงานสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 13,740,000.000.003,740,000.000.00%
007001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ3,740,000.000.003,740,000.000.00%  อนุมัติงบ-3
18006 04006/ว6629 การจัดสรรรายจ่ายประจำปีรงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1201,500.000.00201,500.000.00%
006001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. งบดำเนินงาน สำหรับค่าเช่าบ้านให้กับ สพท. ครั้งที่ 1201,500.000.00201,500.000.00%  อนุมัติงบ-6
19005การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)1,102,000.000.001,102,000.000.00%
005001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005152 42100077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 14,000.000.0014,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005062 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005063 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005064 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005065 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005066 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005067 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005068 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005069 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005070 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005071 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005072 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005073 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005074 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 14,000.000.0014,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005075 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 14,000.000.0014,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 14,000.000.0014,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005139 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005140 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005141 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005143 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005144 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 14,000.000.0014,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005145 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005146 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005148 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (บ้านโพน, วังเป่ง, ห้วยคัง)18,000.000.0018,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005150 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005151 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
2000304006/ว6455 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน)กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)21,737,789.0021,737,789.000.00100.00%
003001 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน21,737,789.0021,737,789.000.00100.00%  อนุมัติงบ-8
2100204006/ว6491 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 12,025,000.000.002,025,000.000.00%
002001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท2,025,000.000.002,025,000.000.00%  อนุมัติงบ-1
2200104006/ว6492 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 14,095,000.000.004,095,000.000.00%
001001 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ4,095,000.000.004,095,000.000.00%  อนุมัติงบ-2
รวม54,893,742.0021,761,349.0033,132,393.0039.64%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ