desktop
xxxx report_1xรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ
วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่ายพิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด1082เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2563 04004/ว63010,000.000.0010,000.000.00%
082001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-99
2081เพื่อสนับสนุนและพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 04010/ว153513,000.000.0013,000.000.00%
081001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม13,000.000.0013,000.000.00%  อนุมัติงบ-87
308004006/ว2184 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่41,921,500.000.001,921,500.000.00%
080001 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มิถุนายน - กรกฏา่คม 2563)1,921,500.000.001,921,500.000.00%  อนุมัติงบ-97
407904006/1289 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ400,000.000.00400,000.000.00%
079001 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ400,000.000.00400,000.000.00%  อนุมัติงบ-69
5078เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 04008/ว91215,000.000.0015,000.000.00%
078001 คชจ.ในการดำเนินงาน15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-95
607704006/ว2045 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน8,240,067.000.008,240,067.000.00%
077001 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 899,305.000.00899,305.000.00%  อนุมัติงบ-94
077002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 677,389.000.00677,389.000.00%  อนุมัติงบ-94
077003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 66,552.000.0066,552.000.00%  อนุมัติงบ-94
077004 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 28,237.000.0028,237.000.00%  อนุมัติงบ-94
077005 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 97,631.000.0097,631.000.00%  อนุมัติงบ-94
077006 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 66,866.000.0066,866.000.00%  อนุมัติงบ-94
077007 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 31,469.000.0031,469.000.00%  อนุมัติงบ-94
077008 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 45,164.000.0045,164.000.00%  อนุมัติงบ-94
077009 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 83,090.000.0083,090.000.00%  อนุมัติงบ-94
077010 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 18,332.000.0018,332.000.00%  อนุมัติงบ-94
077011 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 51,407.000.0051,407.000.00%  อนุมัติงบ-94
077012 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 16,012.000.0016,012.000.00%  อนุมัติงบ-94
077013 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 3,258.000.003,258.000.00%  อนุมัติงบ-94
077014 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 30,878.000.0030,878.000.00%  อนุมัติงบ-94
077015 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 30,624.000.0030,624.000.00%  อนุมัติงบ-94
077016 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 1,601.000.001,601.000.00%  อนุมัติงบ-94
077017 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 31,894.000.0031,894.000.00%  อนุมัติงบ-94
077018 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 13,407.000.0013,407.000.00%  อนุมัติงบ-94
077019 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 101,910.000.00101,910.000.00%  อนุมัติงบ-94
077020 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 54,734.000.0054,734.000.00%  อนุมัติงบ-94
077021 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 15,425.000.0015,425.000.00%  อนุมัติงบ-94
077022 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 50,964.000.0050,964.000.00%  อนุมัติงบ-94
077023 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 1,571.000.001,571.000.00%  อนุมัติงบ-94
077024 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 23,266.000.0023,266.000.00%  อนุมัติงบ-94
077025 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 22,245.000.0022,245.000.00%  อนุมัติงบ-94
077026 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 133,077.000.00133,077.000.00%  อนุมัติงบ-94
077027 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 3,376.000.003,376.000.00%  อนุมัติงบ-94
077028 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 84,274.000.0084,274.000.00%  อนุมัติงบ-94
077029 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 3,141.000.003,141.000.00%  อนุมัติงบ-94
077030 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 3,899.000.003,899.000.00%  อนุมัติงบ-94
077031 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 7,040.000.007,040.000.00%  อนุมัติงบ-94
077032 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 8,838.000.008,838.000.00%  อนุมัติงบ-94
077033 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 9,642.000.009,642.000.00%  อนุมัติงบ-94
077034 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 19,208.000.0019,208.000.00%  อนุมัติงบ-94
077035 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 3,369.000.003,369.000.00%  อนุมัติงบ-94
077036 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 3,369.000.003,369.000.00%  อนุมัติงบ-94
077037 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 97,553.000.0097,553.000.00%  อนุมัติงบ-94
077038 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 66,281.000.0066,281.000.00%  อนุมัติงบ-94
077039 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 4,000.000.004,000.000.00%  อนุมัติงบ-94
077040 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 5,469.000.005,469.000.00%  อนุมัติงบ-94
077041 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 58,225.000.0058,225.000.00%  อนุมัติงบ-94
077042 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 60,624.000.0060,624.000.00%  อนุมัติงบ-94
077043 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 58,346.000.0058,346.000.00%  อนุมัติงบ-94
077044 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 23,808.000.0023,808.000.00%  อนุมัติงบ-94
077045 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 3,285.000.003,285.000.00%  อนุมัติงบ-94
077046 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 22,145.000.0022,145.000.00%  อนุมัติงบ-94
077047 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 15,877.000.0015,877.000.00%  อนุมัติงบ-94
077048 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 59,273.000.0059,273.000.00%  อนุมัติงบ-94
077049 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 35,286.000.0035,286.000.00%  อนุมัติงบ-94
077050 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 22,071.000.0022,071.000.00%  อนุมัติงบ-94
077051 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 21,314.000.0021,314.000.00%  อนุมัติงบ-94
077052 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 22,451.000.0022,451.000.00%  อนุมัติงบ-94
077053 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 90,342.000.0090,342.000.00%  อนุมัติงบ-94
077054 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 6,399.000.006,399.000.00%  อนุมัติงบ-94
077055 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 366,840.000.00366,840.000.00%  อนุมัติงบ-94
077056 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 128,352.000.00128,352.000.00%  อนุมัติงบ-94
077057 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 58,074.000.0058,074.000.00%  อนุมัติงบ-94
077058 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 39,295.000.0039,295.000.00%  อนุมัติงบ-94
077059 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 84,821.000.0084,821.000.00%  อนุมัติงบ-94
077060 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 26,369.000.0026,369.000.00%  อนุมัติงบ-94
077061 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 41,487.000.0041,487.000.00%  อนุมัติงบ-94
077062 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 19,250.000.0019,250.000.00%  อนุมัติงบ-94
077063 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 89,524.000.0089,524.000.00%  อนุมัติงบ-94
077064 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 35,096.000.0035,096.000.00%  อนุมัติงบ-94
077065 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 58,129.000.0058,129.000.00%  อนุมัติงบ-94
077066 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 3,369.000.003,369.000.00%  อนุมัติงบ-94
077067 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 93,484.000.0093,484.000.00%  อนุมัติงบ-94
077068 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 44,013.000.0044,013.000.00%  อนุมัติงบ-94
077069 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 44,436.000.0044,436.000.00%  อนุมัติงบ-94
077070 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 29,798.000.0029,798.000.00%  อนุมัติงบ-94
077071 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 49,886.000.0049,886.000.00%  อนุมัติงบ-94
077072 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 21,799.000.0021,799.000.00%  อนุมัติงบ-94
077073 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 53,654.000.0053,654.000.00%  อนุมัติงบ-94
077074 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 79,661.000.0079,661.000.00%  อนุมัติงบ-94
077075 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 13,518.000.0013,518.000.00%  อนุมัติงบ-94
077076 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 16,071.000.0016,071.000.00%  อนุมัติงบ-94
077077 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 8,751.000.008,751.000.00%  อนุมัติงบ-94
077078 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 26,113.000.0026,113.000.00%  อนุมัติงบ-94
077079 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 23,869.000.0023,869.000.00%  อนุมัติงบ-94
077080 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 18,487.000.0018,487.000.00%  อนุมัติงบ-94
077081 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 221,837.000.00221,837.000.00%  อนุมัติงบ-94
077082 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 21,430.000.0021,430.000.00%  อนุมัติงบ-94
077083 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 217,310.000.00217,310.000.00%  อนุมัติงบ-94
077084 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 165,153.000.00165,153.000.00%  อนุมัติงบ-94
077085 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 12,969.000.0012,969.000.00%  อนุมัติงบ-94
077086 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 16,609.000.0016,609.000.00%  อนุมัติงบ-94
077087 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 27,073.000.0027,073.000.00%  อนุมัติงบ-94
077088 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 34,098.000.0034,098.000.00%  อนุมัติงบ-94
077089 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 19,970.000.0019,970.000.00%  อนุมัติงบ-94
077090 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 1,571.000.001,571.000.00%  อนุมัติงบ-94
077091 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 126,181.000.00126,181.000.00%  อนุมัติงบ-94
077092 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 63,997.000.0063,997.000.00%  อนุมัติงบ-94
077093 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 21,683.000.0021,683.000.00%  อนุมัติงบ-94
077094 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 25,136.000.0025,136.000.00%  อนุมัติงบ-94
077095 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 8,697.000.008,697.000.00%  อนุมัติงบ-94
077096 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 101,219.000.00101,219.000.00%  อนุมัติงบ-94
077097 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 3,251.000.003,251.000.00%  อนุมัติงบ-94
077098 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 212,401.000.00212,401.000.00%  อนุมัติงบ-94
077099 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 11,978.000.0011,978.000.00%  อนุมัติงบ-94
077100 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 144,062.000.00144,062.000.00%  อนุมัติงบ-94
077101 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 38,346.000.0038,346.000.00%  อนุมัติงบ-94
077102 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 4,711.000.004,711.000.00%  อนุมัติงบ-94
077103 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 5,978.000.005,978.000.00%  อนุมัติงบ-94
077104 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 12,858.000.0012,858.000.00%  อนุมัติงบ-94
077105 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 46,738.000.0046,738.000.00%  อนุมัติงบ-94
077106 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 134,617.000.00134,617.000.00%  อนุมัติงบ-94
077107 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 12,213.000.0012,213.000.00%  อนุมัติงบ-94
077108 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 4,946.000.004,946.000.00%  อนุมัติงบ-94
077109 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 41,175.000.0041,175.000.00%  อนุมัติงบ-94
077110 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 11,109.000.0011,109.000.00%  อนุมัติงบ-94
077111 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 46,655.000.0046,655.000.00%  อนุมัติงบ-94
077112 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 51,540.000.0051,540.000.00%  อนุมัติงบ-94
077113 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 47,545.000.0047,545.000.00%  อนุมัติงบ-94
077114 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 1,571.000.001,571.000.00%  อนุมัติงบ-94
077115 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 155,540.000.00155,540.000.00%  อนุมัติงบ-94
077116 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 81,355.000.0081,355.000.00%  อนุมัติงบ-94
077117 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 53,193.000.0053,193.000.00%  อนุมัติงบ-94
077118 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 87,374.000.0087,374.000.00%  อนุมัติงบ-94
077119 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 72,694.000.0072,694.000.00%  อนุมัติงบ-94
077120 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 26,593.000.0026,593.000.00%  อนุมัติงบ-94
077121 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 104,819.000.00104,819.000.00%  อนุมัติงบ-94
077122 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 49,286.000.0049,286.000.00%  อนุมัติงบ-94
077123 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 76,616.000.0076,616.000.00%  อนุมัติงบ-94
077124 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 21,315.000.0021,315.000.00%  อนุมัติงบ-94
077125 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 75,688.000.0075,688.000.00%  อนุมัติงบ-94
077126 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 33,716.000.0033,716.000.00%  อนุมัติงบ-94
077127 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 73,099.000.0073,099.000.00%  อนุมัติงบ-94
077128 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 41,525.000.0041,525.000.00%  อนุมัติงบ-94
077129 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 11,361.000.0011,361.000.00%  อนุมัติงบ-94
077130 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 95,021.000.0095,021.000.00%  อนุมัติงบ-94
077131 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 45,651.000.0045,651.000.00%  อนุมัติงบ-94
077132 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 31,875.000.0031,875.000.00%  อนุมัติงบ-94
077133 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 81,664.000.0081,664.000.00%  อนุมัติงบ-94
077134 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 13,320.000.0013,320.000.00%  อนุมัติงบ-94
077135 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 26,899.000.0026,899.000.00%  อนุมัติงบ-94
077136 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 129,592.000.00129,592.000.00%  อนุมัติงบ-94
077137 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 45,885.000.0045,885.000.00%  อนุมัติงบ-94
707604006/ว 1012 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 31,197,000.000.001,197,000.000.00%
076001 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563)1,197,000.000.001,197,000.000.00%  อนุมัติงบ-7
807504006/ว1046 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 2,133,000.000.002,133,000.000.00%
075001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563)2,133,000.000.002,133,000.000.00%  อนุมัติงบ-54
907404006/ว951 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 32,882,250.000.002,882,250.000.00%
074001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563)2,882,250.000.002,882,250.000.00%  อนุมัติงบ-53
1007304006/ว548 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 21,350,000.000.001,350,000.000.00%
073001 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 )1,350,000.000.001,350,000.000.00%  อนุมัติงบ-48
1107204006/ว2005 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565)22,546,000.000.0022,546,000.000.00%
072001 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : จัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 25633,381,900.000.003,381,900.000.00%  อนุมัติงบ-92
1207104006/ว25 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รร. พระราชดำริฯ2,562,300.000.002,562,300.000.00%
071001 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,104,000.000.001,104,000.000.00%  อนุมัติงบ-93
071002 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : ลากกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00%  อนุมัติงบ-93
13070004/1,500,000.000.001,500,000.000.00%
1406904006/ว463 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 21,023,750.000.001,023,750.000.00%
069001 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน จำนวน 75 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)1,023,750.000.001,023,750.000.00%  อนุมัติงบ-47
1506804006/ว1814 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4151,200.000.00151,200.000.00%
068001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน(มิถุนายน - กันยายน 2563)37,800.000.0037,800.000.00%  อนุมัติงบ-84
068002 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน(มิถุนายน - กันยายน 2563)75,600.000.0075,600.000.00%  อนุมัติงบ-84
068003 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.ทำความสะอาดจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน(มิถุนายน - กันยายน 2563)37,800.000.0037,800.000.00%  อนุมัติงบ-84
1606704006/ว1449 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)575,250.000.00575,250.000.00%
067001 จัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่าอุปกรณ์การเรียน227,559.000.00227,559.000.00%  อนุมัติงบ-73
067002 จัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน347,691.000.00347,691.000.00%  อนุมัติงบ-73
1706604006/ว1008 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%)36,440,974.000.0036,440,974.000.00%
066001 ค่าจัดการเรียนการสอน16,230,200.000.0016,230,200.000.00%  อนุมัติงบ-57
066002 ค่าหนังสือเรียน9,149,244.000.009,149,244.000.00%  อนุมัติงบ-57
066003 ค่าอุปกรณ์การเรียน2,417,131.000.002,417,131.000.00%  อนุมัติงบ-57
066004 ค่าเครื่องแบบนักเรียน5,257,650.000.005,257,650.000.00%  อนุมัติงบ-57
066005 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน3,386,749.000.003,386,749.000.00%  อนุมัติงบ-57
1806504006/ว1050 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3113,400.000.00113,400.000.00%
065001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน(มีนาคม-พฤษภาคม 2563)28,350.000.0028,350.000.00%  อนุมัติงบ-58
065002 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน(มีนาคม-พฤษภาคม 2563)56,700.000.0056,700.000.00%  อนุมัติงบ-58
065003 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน(มีนาคม-พฤษภาคม 2563)28,350.000.0028,350.000.00%  อนุมัติงบ-58
1906404006/ว457 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 237,800.000.0037,800.000.00%
064001 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.พิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน(กุมภาพันธ์ 2563)9,450.000.009,450.000.00%  อนุมัติงบ-45
064002 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน(กุมภาพันธ์ 2563)18,900.000.0018,900.000.00%  อนุมัติงบ-45
064003 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการตำแหน่ง พนง.ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 1 เดือน(กุมภาพันธ์ 2563)9,450.000.009,450.000.00%  อนุมัติงบ-45
2006304006/ว340 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 22,000,000.000.002,000,000.000.00%
063001 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา2,000,000.000.002,000,000.000.00%  อนุมัติงบ-37
2106204006/ว1947 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 4)2,177,900.000.002,177,900.000.00%
062001 พนักงานราชการรายเดิม 45 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2563)1,942,000.000.001,942,000.000.00%  อนุมัติงบ-89
062002 พนักงานราชการรายเดิม 45 อัตรา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2563)67,100.000.0067,100.000.00%  อนุมัติงบ-90
062003 พนักงานราชการรายใหม่ 3 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 4เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563)162,000.000.00162,000.000.00%  อนุมัติงบ-89
062004 พนักงานราชการรายใหม่ 3 อัตรา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2563)6,800.000.006,800.000.00%  อนุมัติงบ-90
2206104006/ว853 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 3)5,022,700.000.005,022,700.000.00%
061001 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 45 อัตรา จำนวน 5 เดือน (มีนาคม - กรกฏาคม 2563)4,855,000.000.004,855,000.000.00%  อนุมัติงบ-50
061002 งบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 45 อัตรา จำนวน 5 เดือน (มีนาคม - กรกฏาคม 2563)167,700.000.00167,700.000.00%  อนุมัติงบ-51
2306004006/ว423 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 234,500.000.0034,500.000.00%
060001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 45 อัตรา33,600.000.0033,600.000.00%  อนุมัติงบ-41
060002 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (เพิ่มเติม)900.000.00900.000.00%  อนุมัติงบ-41
2405904006/ว423 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 21,115,000.000.001,115,000.000.00%
059001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทน (ตุลาคม - มกราคม 2563) จำนวน 45 อัตรา1,115,000.000.001,115,000.000.00%  อนุมัติงบ-40
2505804006/ว1076 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์ยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนกิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่าย76,000.000.0076,000.000.00%
058001 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติมครั้งที่1) สพป.ลย.1 76,000.000.0076,000.000.00%  อนุมัติงบ-60
26057เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008.1/ว111216,000.000.00216,000.000.00%
057001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม216,000.000.00216,000.000.00%  อนุมัติงบ-91
2705604006/ว227 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562ไปพลางก่อน) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจั2,759,500.000.002,759,500.000.00%
056001 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 5,500.000.005,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 17,000.000.0017,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 44,500.000.0044,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056004 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056005 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 60,000.000.0060,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056006 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 20,500.000.0020,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056007 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 45,500.000.0045,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056008 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 6,500.000.006,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056009 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 3,500.000.003,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056010 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 31,500.000.0031,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056011 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 7,000.000.007,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056012 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056013 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 62,000.000.0062,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056014 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 34,500.000.0034,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056015 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 7,000.000.007,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056016 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 6,500.000.006,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056017 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 4,000.000.004,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056018 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056019 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 20,500.000.0020,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056020 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056021 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 8,500.000.008,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056022 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 95,500.000.0095,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056023 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 2,500.000.002,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056024 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 28,500.000.0028,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056025 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 7,000.000.007,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056026 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056027 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 500.000.00500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056028 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 78,000.000.0078,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056029 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 35,000.000.0035,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056030 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 13,000.000.0013,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056031 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 59,000.000.0059,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056032 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 16,000.000.0016,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056033 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056034 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 21,000.000.0021,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056035 42010031 โรงเรียนบ้านโป่ง : 22,000.000.0022,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056036 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056037 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 11,500.000.0011,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056038 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 48,500.000.0048,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056039 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 27,500.000.0027,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056040 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056041 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056042 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056043 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056044 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 13,500.000.0013,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056045 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056046 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056047 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 5,500.000.005,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056048 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 38,000.000.0038,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056049 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056050 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056051 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056052 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 57,000.000.0057,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056053 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056054 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 11,000.000.0011,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056055 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056056 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 23,500.000.0023,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056057 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056058 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 4,000.000.004,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056059 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056060 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 14,500.000.0014,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056061 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056062 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 110,000.000.00110,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056063 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 17,500.000.0017,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056064 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 24,500.000.0024,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056065 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 11,000.000.0011,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056066 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 22,500.000.0022,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056067 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 12,000.000.0012,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056068 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056069 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056070 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 11,500.000.0011,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056071 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056072 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 21,000.000.0021,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056073 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 1,500.000.001,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056074 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 16,000.000.0016,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056075 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 2,500.000.002,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056076 00.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056077 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 18,500.000.0018,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056078 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 43,000.000.0043,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056079 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056080 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 3,500.000.003,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056081 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 9,500.000.009,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056082 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056083 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 4,000.000.004,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056084 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 68,000.000.0068,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056085 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 6,500.000.006,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056086 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056087 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 6,500.000.006,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056088 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 48,500.000.0048,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056089 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 1,500.000.001,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056090 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 3,500.000.003,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056091 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 19,000.000.0019,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056092 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056093 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 500.000.00500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056094 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 11,500.000.0011,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056095 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056096 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 11,500.000.0011,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056097 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 11,000.000.0011,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056098 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 37,000.000.0037,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056099 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 58,000.000.0058,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056100 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 43,000.000.0043,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056101 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056102 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 35,500.000.0035,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056103 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 5,500.000.005,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056104 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 9,000.000.009,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056105 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056106 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056107 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 28,500.000.0028,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056108 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 24,500.000.0024,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056109 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 17,000.000.0017,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056110 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 16,500.000.0016,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056111 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 22,500.000.0022,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056112 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 23,500.000.0023,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056113 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056114 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056115 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 9,500.000.009,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056116 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 73,000.000.0073,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056117 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056118 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 2,000.000.002,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056119 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056120 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056121 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 23,500.000.0023,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056122 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 41,500.000.0041,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056123 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 1,000.000.001,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056124 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 9,500.000.009,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056125 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 69,500.000.0069,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056126 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 3,000.000.003,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056127 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 5,500.000.005,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056128 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056129 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 2,500.000.002,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056130 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 1,500.000.001,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056131 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 32,500.000.0032,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056132 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 96,000.000.0096,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056133 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 30,000.000.0030,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056134 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 55,000.000.0055,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056135 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 8,500.000.008,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056136 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 8,000.000.008,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056137 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056138 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-35
056139 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 50,500.000.0050,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056140 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 69,500.000.0069,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
056141 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 41,500.000.0041,500.000.00%  อนุมัติงบ-35
2805504006/ว1212 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 31,020,600.000.001,020,600.000.00%
055001 ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 สพป.ลย.1 จำนวน 36 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ประกันสังคมเดือนละ 450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563)1,020,600.000.001,020,600.000.00%  อนุมัติงบ-68
29054 04006/ว1211 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3907,200.000.00907,200.000.00%
054001 ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 สพป.ลย.1 จำนวน 32 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ประกันสังคมเดือนละ 450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563)907,200.000.00907,200.000.00%  อนุมัติงบ-66
3005304006/ว458 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2299,250.000.00299,250.000.00%
053001 ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต สพป.ลย.1 จำนวน 19 อัตรา เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)299,250.000.00299,250.000.00%  อนุมัติงบ-46
3105204006/ว1012 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 31,197,000.000.001,197,000.000.00%
052001 ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต สพป.ลย.1 จำนวน 19 อัตรา เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563)1,197,000.000.001,197,000.000.00%  อนุมัติงบ-56
32051ครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 04005/ว5892,657,880.000.002,657,880.000.00%
051001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ)302,820.000.00302,820.000.00%  อนุมัติงบ-88
051002 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ)289,320.000.00289,320.000.00%  อนุมัติงบ-88
051003 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ)289,320.000.00289,320.000.00%  อนุมัติงบ-88
051004 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ)289,320.000.00289,320.000.00%  อนุมัติงบ-88
051005 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ)302,820.000.00302,820.000.00%  อนุมัติงบ-88
051006 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ)302,820.000.00302,820.000.00%  อนุมัติงบ-88
051007 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : IC2 Type 1 (เขตจัดซื้อ)302,820.000.00302,820.000.00%  อนุมัติงบ-88
051008 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ)289,320.000.00289,320.000.00%  อนุมัติงบ-88
051009 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : IC2 Type 2 (เขตจัดซื้อ)289,320.000.00289,320.000.00%  อนุมัติงบ-88
33050เพื่อดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) สำหรับจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 04287/ว179270,000.000.00270,000.000.00%
050001 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างครูต่างชาติ270,000.000.00270,000.000.00%  อนุมัติงบ-83
3404904006/ว25 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รร. พระราชดำริ ฯ รร.พื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร2,562,300.000.002,562,300.000.00%
049001 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 :  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49387,800.000.00387,800.000.00%  อนุมัติงบ-79
049002 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
049003 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น227,600.000.00227,600.000.00%  อนุมัติงบ-75
049004 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,104,000.000.001,104,000.000.00% รายละเอียด
049005 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น683,800.000.00683,800.000.00%  อนุมัติงบ-75
3504804006/ว7558 แจ้งสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)34,758,500.000.0034,758,500.000.00%
048001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
048002 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง :  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/261,070,000.000.001,070,000.000.00% รายละเอียด
048003 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น58,400.000.0058,400.000.00%  อนุมัติงบ-74
048004 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น231,800.000.00231,800.000.00%  อนุมัติงบ-74
048005 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา :  อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4)5,073,000.000.005,073,000.000.00%  อนุมัติงบ-93
048006 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
048007 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น363,000.000.00363,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048008 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น424,900.000.00424,900.000.00%  อนุมัติงบ-74
048009 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด :  บ้านพักครู แบบ204/61 (ฝ)1,652,000.000.001,652,000.000.00%  อนุมัติงบ-79
048010 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ :  อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4)5,073,000.000.005,073,000.000.00%  อนุมัติงบ-93
048011 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด :  บ้านพักครู 207948,100.000.00948,100.000.00% รายละเอียด
048012 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น297,000.000.00297,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048013 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น400,000.000.00400,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048014 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น250,000.000.00250,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048015 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น400,000.000.00400,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048016 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว :  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
048017 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น300,000.000.00300,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048018 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น338,000.000.00338,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048019 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม :  บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00%  อนุมัติงบ-79
048020 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น408,700.000.00408,700.000.00%  อนุมัติงบ-74
048021 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น432,300.000.00432,300.000.00%  อนุมัติงบ-74
048022 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น130,000.000.00130,000.000.00%  อนุมัติงบ-74
048023 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :  อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
048024 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ :  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น185,600.000.00185,600.000.00%  อนุมัติงบ-74
048025 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม :  บ้านพักครู แบบ204/61 (ฝ)1,652,000.000.001,652,000.000.00%  อนุมัติงบ-79
048026 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย :  อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ชั้นบน 4)5,073,000.000.005,073,000.000.00%  อนุมัติงบ-93
048027 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง :  บ้านพักครู 205/26751,000.000.00751,000.000.00%  อนุมัติงบ-79
048028 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย :  บ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00% รายละเอียด
3604704006/ว1236จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 31,500,000.000.001,500,000.000.00%
047001 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา1,500,000.000.001,500,000.000.00%  อนุมัติงบ-67
3704604006/ว1271จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์3,618,540.000.003,618,540.000.00%
046001 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.31,600.000.0031,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046002 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046003 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.23,700.000.0023,700.000.00%  อนุมัติงบ-70
046004 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.28,440.000.0028,440.000.00%  อนุมัติงบ-70
046005 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.26,860.000.0026,860.000.00%  อนุมัติงบ-70
046006 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา101,120.000.00101,120.000.00%  อนุมัติงบ-70
046007 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.18,960.000.0018,960.000.00%  อนุมัติงบ-70
046008 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.23,700.000.0023,700.000.00%  อนุมัติงบ-70
046009 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.20,540.000.0020,540.000.00%  อนุมัติงบ-70
046010 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.20,540.000.0020,540.000.00%  อนุมัติงบ-70
046011 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.28,440.000.0028,440.000.00%  อนุมัติงบ-70
046012 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.28,440.000.0028,440.000.00%  อนุมัติงบ-70
046013 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.26,860.000.0026,860.000.00%  อนุมัติงบ-70
046014 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา22,120.000.0022,120.000.00%  อนุมัติงบ-70
046015 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046016 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.28,440.000.0028,440.000.00%  อนุมัติงบ-70
046017 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046018 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.18,960.000.0018,960.000.00%  อนุมัติงบ-70
046019 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.23,700.000.0023,700.000.00%  อนุมัติงบ-70
046020 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046021 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046022 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.23,700.000.0023,700.000.00%  อนุมัติงบ-70
046023 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046024 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046025 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบ มอก.18,960.000.0018,960.000.00%  อนุมัติงบ-70
046026 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046027 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม :  ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด (12 รายการ)343,600.000.00343,600.000.00%  อนุมัติงบ-70
046028 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ :  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา11,060.000.0011,060.000.00%  อนุมัติงบ-70
3804504006/ว1396 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)1,624,300.000.001,624,300.000.00%
045001 บ้านท่าลี่ - อาคารเรียน 212 ล./57-ก 1,624,300.000.001,624,300.000.00%  อนุมัติงบ-71
045002 -0.000.000.000.00% รายละเอียด
39044เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04008/ว687200,000.000.00200,000.000.00%
044001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม200,000.000.00200,000.000.00%  อนุมัติงบ-77
40043เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 04004/ว40583,890.000.0083,890.000.00%
043001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม83,890.000.0083,890.000.00%  อนุมัติงบ-72
41042เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว68847,000.000.0047,000.000.00%
042001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม47,000.000.0047,000.000.00%  อนุมัติงบ-76
42041เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 04010/ว118870,000.000.0070,000.000.00%
041001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม70,000.000.0070,000.000.00%  อนุมัติงบ-65
43040เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 04006/ว340124,000.000.00124,000.000.00%
040001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม124,000.000.00124,000.000.00%  อนุมัติงบ-59
44039เพื่อเป็นค่าจ้างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน - พฤษภาคม2563) 04006/ว32436,000.000.0036,000.000.00%
039001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานจ้างนักจิตวิทยา ระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 18,000 บาท (เมษายน - พฤษภาคม 2563) 36,000.000.0036,000.000.00%  อนุมัติงบ-61
45038เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการเสริมสร้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 04008/ว50350,000.000.0050,000.000.00%
038001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม50,000.000.0050,000.000.00%  อนุมัติงบ-55
46037ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)826,500.000.00826,500.000.00%
037001 สพป.เลย 122,500.000.0022,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037002 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037016 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037032 42010038 โรงเรียนบ้านโพน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037062 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037063 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037064 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037065 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037066 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037067 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037068 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037069 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037070 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037071 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037072 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037073 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037074 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037075 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037076 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-64
037137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037138 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037139 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037140 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037141 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037142 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 10,500.000.0010,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037143 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037144 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037145 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037146 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
037147 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 4,500.000.004,500.000.00%  อนุมัติงบ-64
47036รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 04004/ว30684,160.0024,248.0059,912.0028.81%
036001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม84,160.0024,248.0059,912.0028.81%  อนุมัติงบ-52
48035เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว62235,000.000.00235,000.000.00%
035001 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด200,000.000.00200,000.000.00%  อนุมัติงบ-36
035002 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข25,000.000.0025,000.000.00%  อนุมัติงบ-36
035003 ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมประชาสัมพันธ์งดเหล้า/บุหรี่10,000.000.0010,000.000.00%  อนุมัติงบ-36
49034เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านก้านอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 04004/ว15974,050.0066,158.007,892.0089.34%
034001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม74,050.0066,158.007,892.0089.34%  อนุมัติงบ-44
5003304006/ว424 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2139,500.000.00139,500.000.00%
033001 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)139,500.000.00139,500.000.00%  อนุมัติงบ-42
51032เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 04004/ว86133,890.000.00133,890.000.00%
032001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม133,890.000.00133,890.000.00%  อนุมัติงบ-43
52031เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 04283/ว2920,000.000.0020,000.000.00%
031001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม20,000.000.0020,000.000.00%  อนุมัติงบ-39
5303004006/ว204 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 21,020,600.000.001,020,600.000.00%
030001 ค่าจ้าง 9,000 บาทและเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงิน ปกส. เพิ่มจากค่าจ้าง 450 บาท1,020,600.000.001,020,600.000.00%  อนุมัติงบ-31
5402904006/ว205 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2907,200.000.00907,200.000.00%
029001 ค่าจ้าง 9,000 บาทและเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงิน ปกส. เพิ่มจากค่าจ้าง 450 บาท907,200.000.00907,200.000.00%  อนุมัติงบ-32
55028เพื่อเป็นค่าพาหนะเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ 04287/ว3215,000.000.0015,000.000.00%
028001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม15,000.000.0015,000.000.00%  อนุมัติงบ-38
56027เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนกาจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโล 040110,000.004,682.005,318.0046.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม10,000.004,682.005,318.0046.82%  อนุมัติงบ-34
57026เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวงานการดูแลช่วงเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04277/ว3870,000.009,760.0060,240.0013.94%
026001 ค่าใช้ในการดำเนินงาน70,000.009,760.0060,240.0013.94%  อนุมัติงบ-30
58025รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 04010/ว737,200.000.007,200.000.00%
025001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม7,200.000.007,200.000.00%  อนุมัติงบ-27
59024เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพันาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network ; LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติม 04278/ว385,000.003,465.751,534.2569.32%
024001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.003,465.751,534.2569.32%  อนุมัติงบ-29
60023เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 04006/ว14110,000.004,620.005,380.0046.20%
023001 คชจ.ในการดำเนินงาน10,000.004,620.005,380.0046.20%  อนุมัติงบ-28
6102204006/ว 6525 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11,500,000.0023,385.001,476,615.001.56%
022001 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 200,000.000.00200,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
022002 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ1,000,000.0023,385.00976,615.002.34%  อนุมัติงบ-4
022003 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ300,000.000.00300,000.000.00%  อนุมัติงบ-4
6202104006/ว 7314 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%)8,998,280.000.008,998,280.000.00%
021001 ค่าจัดการเรียนการสอน6,427,500.000.006,427,500.000.00%  อนุมัติงบ-24
021002 ค่าอุปกรณ์การเรียน1,067,502.000.001,067,502.000.00%  อนุมัติงบ-24
021003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1,503,278.000.001,503,278.000.00%  อนุมัติงบ-24
63020เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 04004/ว13577,760.007,760.000.00100.00%
020001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00%  อนุมัติงบ-19
64019เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 04006/ว273229,000.0028,629.00371.0098.72%
019001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน29,000.0028,629.00371.0098.72%  อนุมัติงบ-25
6501804006/ว 6460 จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนิน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1150,700.000.00150,700.000.00%
018001 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 22,500.000.0022,500.000.00%  อนุมัติงบ-3
018002 เงินสมทบทุนประกันสังคม 128,200.000.00128,200.000.00%  อนุมัติงบ-3
6601704006/ ว 6523 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)9,037,300.000.009,037,300.000.00%
017001 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (อาคารเรียน 212 ล./57-ก)9,037,300.000.009,037,300.000.00%  อนุมัติงบ-5
6701604006/ว 7271 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1151,200.00143,850.007,350.0095.14%
016001 ค่าจ้างบุคลากร เดือนละ 9000 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )144,000.00137,000.007,000.0095.14%  อนุมัติงบ-17
016002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท 4 อัตรา (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 )7,200.006,850.00350.0095.14%  อนุมัติงบ-17
6801504006/ว 6725 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางวก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 11,048,950.00661,500.00387,450.0063.06%
015002 เพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมจากค่าจ้าง เดือนละ 450 บาท 37 อัตรา จำนวน 3 เดือน49,950.0031,500.0018,450.0063.06%  อนุมัติงบ-23
015001 ค่าจ้างเดือนละ 9000 บาท 37 อัตรา เวลา 3 เดือน999,000.00630,000.00369,000.0063.06%  อนุมัติงบ-23
69014เพื่อสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล iqa award 04006/ว14305,000.000.005,000.000.00%
014001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00%  อนุมัติงบ-10
70013เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 0400/ว152317,063.000.0017,063.000.00%
013001 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น้ำเสนอผลงานสถานศึกษา ต้นแบบ IQA AWRD ประจำปีการศึกษา 256217,063.000.0017,063.000.00%  อนุมัติงบ-16
71012เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษาชีวิตในรูปแบบ Active Learning 04010/ว42135,000.005,000.000.00100.00%
012001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.005,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-20
72011เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 04278/ว109417,000.0017,000.000.00100.00%
011001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17,000.0017,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-21
73010เพื่อดำเนินการจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04010/ว4312108,000.0036,000.0072,000.0033.33%
010001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 เดือน (ตค62-มีค63) เดือนละ 18,000 บาท108,000.0036,000.0072,000.0033.33%  อนุมัติงบ-22
7400904006/ว1205 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3184,000.0023,560.00160,440.0012.80%
009001 ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม-มิถุนายน 2563)184,000.0023,560.00160,440.0012.80%  อนุมัติงบ-63
009002 -0.000.000.000.00% รายละเอียด
009003 -0.000.000.000.00% รายละเอียด
009004 -0.000.000.000.00% รายละเอียด
009005 -0.000.000.000.00% รายละเอียด
009006 -0.000.000.000.00% รายละเอียด
009007 00.000.000.000.00% รายละเอียด
7500804006/ว6724 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1907,200.00604,800.00302,400.0066.67%
008001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 907,200.00604,800.00302,400.0066.67%  อนุมัติงบ-12
7600704006/ว6460 งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงานสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 13,740,000.002,994,525.00745,475.0080.07%
007001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ3,740,000.002,994,525.00745,475.0080.07%  อนุมัติงบ-3
77006 04006/ว6629 การจัดสรรรายจ่ายประจำปีรงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1201,500.000.00201,500.000.00%
006001 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของ สพฐ. งบดำเนินงาน สำหรับค่าเช่าบ้านให้กับ สพท. ครั้งที่ 1201,500.000.00201,500.000.00%  อนุมัติงบ-6
78005การจัดสรรค่าเช่าใช้อินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)1,102,000.00894,024.87207,975.1381.13%
005001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา30,000.0022,814.407,185.6076.05%  อนุมัติงบ-13
005003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : 6,000.007,500.00-1,500.00125.00%  อนุมัติงบ-13
005004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : 6,000.006,550.40-550.40109.17%  อนุมัติงบ-13
005005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : 6,000.007,500.00-1,500.00125.00%  อนุมัติงบ-13
005006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ : 6,000.001,500.004,500.0025.00%  อนุมัติงบ-13
005007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : 6,000.001,262.304,737.7021.04%  อนุมัติงบ-13
005008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย : 20,000.0020,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : 20,000.0013,502.706,497.3067.51%  อนุมัติงบ-13
005015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : 8,000.007,661.20338.8095.77%  อนุมัติงบ-13
005152 42100077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : 8,000.007,575.60424.4094.70%  อนุมัติงบ-13
005020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : 6,000.005,996.004.0099.93%  อนุมัติงบ-13
005021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005025 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005026 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : 8,000.007,704.00296.0096.30%  อนุมัติงบ-13
005027 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005028 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005029 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005030 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005031 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005033 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005034 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005035 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005036 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005037 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005038 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005039 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005040 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005041 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005042 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005043 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005044 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005045 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005046 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005047 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005048 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : 8,000.004,665.203,334.8058.32%  อนุมัติงบ-13
005049 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005050 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005051 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005052 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005053 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : 6,000.002,507.733,492.2741.80%  อนุมัติงบ-13
005054 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005055 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005056 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005057 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005058 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : 14,000.0013,995.604.4099.97%  อนุมัติงบ-13
005059 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005060 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005061 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : 8,000.007,902.2097.8098.78%  อนุมัติงบ-13
005062 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005063 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005064 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : 6,000.005,998.002.0099.97%  อนุมัติงบ-13
005065 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005066 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005067 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005068 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005069 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : 8,000.007,661.20338.8095.77%  อนุมัติงบ-13
005070 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005071 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005072 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005073 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : 20,000.0013,482.006,518.0067.41%  อนุมัติงบ-13
005074 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : 14,000.007,618.406,381.6054.42%  อนุมัติงบ-13
005075 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005077 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005078 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005079 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005080 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : 6,000.005,566.23433.7792.77%  อนุมัติงบ-13
005081 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : 6,000.001,498.004,502.0024.97%  อนุมัติงบ-13
005082 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005083 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005084 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005085 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005086 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : 8,000.006,868.501,131.5085.86%  อนุมัติงบ-13
005087 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : 6,000.004,665.201,334.8077.75%  อนุมัติงบ-13
005088 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : 8,000.005,478.402,521.6068.48%  อนุมัติงบ-13
005089 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : 6,000.005,050.20949.8084.17%  อนุมัติงบ-13
005090 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005091 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005092 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005093 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : 8,000.007,575.60424.4094.70%  อนุมัติงบ-13
005094 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005095 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005096 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005097 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : 8,000.002,523.755,476.2531.55%  อนุมัติงบ-13
005100 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : 8,000.003,210.004,790.0040.13%  อนุมัติงบ-13
005101 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005102 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : 8,000.002,525.205,474.8031.57%  อนุมัติงบ-13
005103 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : 20,000.0019,260.00740.0096.30%  อนุมัติงบ-13
005104 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005105 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 6,000.001,262.304,737.7021.04%  อนุมัติงบ-13
005106 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : 8,000.005,992.002,008.0074.90%  อนุมัติงบ-13
005107 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : 6,000.002,525.103,474.9042.09%  อนุมัติงบ-13
005108 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005109 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005110 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : 20,000.0013,004.286,995.7265.02%  อนุมัติงบ-13
005111 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : 14,000.0013,673.92326.0897.67%  อนุมัติงบ-13
005112 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005113 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005114 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : 8,000.006,912.201,087.8086.40%  อนุมัติงบ-13
005115 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005116 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005117 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005118 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005119 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005120 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005121 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005122 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : 6,000.003,381.202,618.8056.35%  อนุมัติงบ-13
005123 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : 6,000.005,008.31991.6983.47%  อนุมัติงบ-13
005124 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : 6,000.002,525.053,474.9542.08%  อนุมัติงบ-13
005125 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005126 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005127 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005128 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005129 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005130 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้ : 0.000.000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005131 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 8,000.007,169.00831.0089.61%  อนุมัติงบ-13
005132 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005133 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : 6,000.000.006,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005134 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : 14,000.0012,840.001,160.0091.71%  อนุมัติงบ-13
005135 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005136 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : 8,000.008,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005137 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : 6,000.001,498.004,502.0024.97%  อนุมัติงบ-13
005139 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ : 6,000.002,525.203,474.8042.09%  อนุมัติงบ-13
005140 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005141 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง : 6,000.002,525.103,474.9042.09%  อนุมัติงบ-13
005143 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005144 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : 14,000.0013,653.20346.8097.52%  อนุมัติงบ-13
005145 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005146 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 6,000.005,992.008.0099.87%  อนุมัติงบ-13
005148 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : 6,000.002,996.003,004.0049.93%  อนุมัติงบ-13
005153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (บ้านโพน, วังเป่ง, ห้วยคัง, ห้วยหวาย, กกทอง, ท่ามะนาว, วังแคน, มโนบุเรศฯ, บ้านส้าน, ชุมชนกำหนดเพชร, ธาตุวิทยา, แก่งมี้ และห้วยไค้)82,000.000.0082,000.000.00%  อนุมัติงบ-13
005150 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
005151 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : 6,000.006,000.000.00100.00%  อนุมัติงบ-13
7900304006/ว6455 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปรงบประมาณ 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน)กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%)21,737,789.0021,737,789.000.00100.00%
003001 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน21,737,789.0021,737,789.000.00100.00%  อนุมัติงบ-8
8000204006/ว6491 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 12,025,000.000.002,025,000.000.00%
002001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท2,025,000.000.002,025,000.000.00%  อนุมัติงบ-1
8100104006/ว6492 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 14,095,000.003,008,250.001,086,750.0073.46%
001001 คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ4,095,000.003,008,250.001,086,750.0073.46%  อนุมัติงบ-2
รวม206,166,393.0030,299,006.62175,867,386.3814.70%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ