สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2561
ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
14920100%
1ห้องเทพสถิต611813%
3ห้องเทพบุญเติม775282%
4ห้องเทพบารมี1505%
01ทั่วไป641,060100%
1ห้องเทพสถิต1811110%
3ห้องเทพบุญเติม1877473%
4ห้องเทพบารมี2817517%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน1355,558100%
1ห้องเทพสถิต701,19922%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2351%
3ห้องเทพบุญเติม313,63365%
4ห้องเทพบารมี3269112%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ534,369100%
1ห้องเทพสถิต91784%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2601%
3ห้องเทพบุญเติม383,96691%
4ห้องเทพบารมี41654%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)381,145100%
1ห้องเทพสถิต2130527%
3ห้องเทพบุญเติม1683072%
4ห้องเทพบารมี1101%
05รับรองศึกษาดูงาน16985100%
1ห้องเทพสถิต4849%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1505%
3ห้องเทพบุญเติม1185186%
06KM/PLC302,295100%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1301%
3ห้องเทพบุญเติม282,24098%
4ห้องเทพบารมี1251%
07จัดงาน/พิธีการ151,608100%
3ห้องเทพบุญเติม141,57898%
4ห้องเทพบารมี1302%
08หน่วยงานอื่นขอใช้131,273100%
1ห้องเทพสถิต130%
3ห้องเทพบุญเติม121,270100%
รวมทั้งสิ้น37819,213100%
1ห้องเทพสถิต1291,99810%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์61751%
3ห้องเทพบุญเติม17515,89483%
4ห้องเทพบารมี681,1466%