xxxx report_meeting_statisticสรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2562
ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
01ทั่วไป511,098100%
1ห้องเทพสถิต2484%
3ห้องเทพบุญเติม998089%
4ห้องเทพบารมี40706%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน321,400100%
1ห้องเทพสถิต1120715%
3ห้องเทพบุญเติม131,10179%
4ห้องเทพบารมี8927%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ161,583100%
1ห้องเทพสถิต1181%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3855%
3ห้องเทพบุญเติม101,46092%
4ห้องเทพบารมี2201%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)20426100%
1ห้องเทพสถิต1321049%
3ห้องเทพบุญเติม618644%
5ห้องประชุมเทพชัยมงคล1307%
06KM/PLC180100%
3ห้องเทพบุญเติม180100%
07จัดงาน/พิธีการ81,585100%
1ห้องเทพสถิต1151%
3ห้องเทพบุญเติม71,57099%
08หน่วยงานอื่นขอใช้180100%
3ห้องเทพบุญเติม180100%
09ประชุมผู้บริหารโรงเรียน2215100%
1ห้องเทพสถิต1157%
3ห้องเทพบุญเติม120093%
รวมทั้งสิ้น1316,467100%
1ห้องเทพสถิต295138%
2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3851%
3ห้องเทพบุญเติม485,65787%
4ห้องเทพบารมี501823%
5ห้องประชุมเทพชัยมงคล1300%