xxxx report_budget_groupรายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามกลุ่มงานรับผิดชอบ
วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
   เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ
วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด2018-10-17075เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 04006/ว32548,024.00164.0047,860.000.34%
075001 เงินสมทบกองทุนฯ48,024.00164.0047,860.000.34% อนุมัติงบ-65
2018-10-17074เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 04006/ว101712,350.000.0012,350.000.00%
074001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม12,350.000.0012,350.000.00% อนุมัติงบ-75
2018-10-17073การลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย 04006/119310,000.000.0010,000.000.00%
073001 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-72
2018-10-17072การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 04006/ว 7722,633,000.002,633,000.000.00100.00%
072001 นักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา 500 บาท จำนวน 3,454 คน1,727,000.001,727,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-68
072002 นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น 1,500 บาท จำนวน 604 คน906,000.00906,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-68
2018-10-17071เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรมการทจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 04008/ว1826,000.000.006,000.000.00%
071001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรมการทจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี4,352.000.004,352.000.00% อนุมัติงบ-57
2018-10-17070เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 04278/ว1593,400.003,400.000.00100.00%
070001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม3,400.003,400.000.00100.00% อนุมัติงบ-70
2018-10-17069เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04007/ว194339,000.0049,560.00289,440.0014.62%
069124 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069125 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069126 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม61,000.0049,560.0011,440.0081.25% อนุมัติงบ-58
069002 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069003 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069004 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069005 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069006 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069007 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069008 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069009 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069010 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069011 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069012 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069013 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069014 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069015 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069016 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069017 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069018 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069019 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069020 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069021 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069022 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069023 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069024 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069025 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069026 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069027 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069028 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069029 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069030 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069031 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069032 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069033 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069034 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069035 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069036 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069037 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069038 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069039 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069040 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069041 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069042 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069043 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069044 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069045 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069046 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069047 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069048 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069049 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069050 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069051 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069052 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069053 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069054 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069055 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069056 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069057 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069058 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069059 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069060 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069061 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069062 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069063 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069064 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069065 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069066 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069067 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069068 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069069 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069070 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069071 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069072 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069073 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069074 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069075 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069076 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069077 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069078 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069079 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069080 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069081 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069082 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069083 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069084 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069085 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069086 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069087 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069088 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069089 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069090 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069091 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069092 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069093 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069094 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069095 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069096 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069097 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069098 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069099 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069100 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069101 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069102 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069103 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069104 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069105 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069106 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069107 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069108 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069109 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069110 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069111 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069112 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069113 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069114 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069115 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069116 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069117 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069118 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069119 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 18 : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069120 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069121 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069122 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
069123 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : จัดสรรให้โรงเรียนปกติไปจัดการเรียนรวม2,000.000.002,000.000.00% อนุมัติงบ-58
2018-10-17068เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนกานสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 04010/ว51630,000.000.0030,000.000.00%
068001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-69
2018-10-17067เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 04004/ว103460,560.00410,413.0050,147.0089.11%
067001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม460,560.00410,413.0050,147.0089.11% อนุมัติงบ-62
2018-10-17066ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 3 รายการ และภาคเรียนที่ 1/2561 จัดสมทบเพิ่มกรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพิ่มใหม่ จำนวน 5 รายการ 04006/ว61613,815.0013,815.000.00100.00%
066001 คชจ.ครอบครัวนางอารยา สร้อยสน9,904.009,904.000.00100.00% อนุมัติงบ-67
066002 คชจ.ครอบครัวนายพษณุพงษ์ โสวันนา3,911.003,911.000.00100.00% อนุมัติงบ-67
2018-10-17065เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008/ว32660,000.0039,000.0021,000.0065.00%
065001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม60,000.0039,000.0021,000.0065.00% อนุมัติงบ-66
2018-10-17064การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 04006/ว3521,445,850.001,445,850.000.00100.00%
064001 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ652,050.00652,050.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
064002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ793,800.00793,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-50
2018-10-17063การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2561 ( เพิ่มเติม )2,145,850.000.002,145,850.000.00%
063001 ค่าพาหนะนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 2,145,850.000.002,145,850.000.00% รายละเอียด
2018-10-17062การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2562 ของลูกจ้างชั่วคราว 04006/ว72848,024.000.0048,024.000.00%
062001 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ48,024.000.0048,024.000.00% รายละเอียด
2018-10-17061เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต 04277/ว643,000.003,000.000.00100.00%
061001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ3,000.003,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-64
2018-10-17060เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 04009/ว369319,300.0030,000.00289,300.009.40%
060001 คชจ.กิจกรรม319,300.0030,000.00289,300.009.40% อนุมัติงบ-52
2018-10-17059เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 04009/ว369319,300.000.00319,300.000.00%
2018-10-17058เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04010/ว9333,000.000.0033,000.000.00%
058001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม33,000.000.0033,000.000.00% อนุมัติงบ-56
2018-10-17057เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าจ้าง 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562) 04006/ว5802,241,000.000.002,241,000.000.00%
057001 ค่าจ้าง2,241,000.000.002,241,000.000.00% อนุมัติงบ-59
2018-10-17056เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" 04478/ว495,000.000.005,000.000.00%
056001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-49
2018-10-17055เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 04010/ว26817,400.003,000.0014,400.0017.24%
055001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม3,000.003,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-51
055002 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : ค่าใช้จ่าย ผอ.โรงเรียนและคุณครูเดินทางไปอบรม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-51
055003 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" : ค่าใช้จ่าย ผอ.โรงเรียนและคุณครูเดินทางไปอบรม5,400.000.005,400.000.00% อนุมัติงบ-51
2018-10-17054เพื่อดำเนินงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 04004/ว64234,982.0054,802.00180,180.0023.32%
054001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม234,982.0054,802.00180,180.0023.32% อนุมัติงบ-53
2018-10-17053เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 04008/ว1895,500.005,500.000.00100.00%
053001 ค่าใช้จ่ายกิจกรรม5,500.005,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-54
2018-10-17052เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 04277/ว6408,000.000.00408,000.000.00%
052001 คชจ.ในการดำเนินงานกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนค่ายทักษะชีวิต80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052002 คชจ.ในการดำเนินงานติดตามสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052003 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052004 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052005 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052006 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052007 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052008 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052009 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052010 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052011 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052012 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052013 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052014 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052015 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052016 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052017 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052018 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052019 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052020 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052021 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052022 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052023 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052024 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052025 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052026 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052027 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052028 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052029 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052030 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052031 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052032 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052033 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052034 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052035 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052036 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052037 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052038 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052039 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052040 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052041 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
052042 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : คชจ.อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-48
2018-10-17051ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV 04279/ว271,680,000.000.001,680,000.000.00%
051001 จัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 84 โรงเรียน (โดย สพท.เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ)1,680,000.000.001,680,000.000.00% อนุมัติงบ-55
2018-10-17050เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 04188/ว2540,600.0040,600.000.00100.00%
050001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน40,600.0040,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-47
2018-10-17049ค่ารครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว596674,000.000.0074,000.000.00%
049001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา74,000.000.0074,000.000.00% อนุมัติงบ-24
2018-10-17048เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 04009/ว738744,700.005,100.0039,600.0011.41%
048001 คชจ.กิจกรรม44,700.005,100.0039,600.0011.41% อนุมัติงบ-33
2018-10-17047ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)ภาคเรียนที่ 2/2561 04006/ว665920,000.0020,000.000.00100.00%
047001 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : 20,000.0020,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-22
2018-10-17046เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันการ 04006/ว59885,135,200.003,170,800.001,964,400.0061.75%
046001 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% อนุมัติงบ-31
046002 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น244,000.00244,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046003 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา : ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49387,800.000.00387,800.000.00% อนุมัติงบ-31
046004 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น266,600.00266,600.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046005 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น279,000.00279,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046006 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก : ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046007 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046008 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ : ลานกีฬาอเนกปรงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046009 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น108,200.00108,200.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046010 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น400,000.00400,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046011 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)159,100.00159,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046012 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น226,500.00226,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046013 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว : อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% อนุมัติงบ-31
046014 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น397,600.000.00397,600.000.00% อนุมัติงบ-31
046015 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น350,000.00350,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046016 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น200,000.00200,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046017 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% อนุมัติงบ-31
046018 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น308,000.00308,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
046019 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น152,100.00152,100.000.00100.00% อนุมัติงบ-31
2018-10-17045เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563) 04006/ว61023,528,400.000.003,528,400.000.00%
045001 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่ : อาคารเรียน 212ล./57-ก3,528,400.000.003,528,400.000.00% อนุมัติงบ-43
2018-10-17044ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น จำนวน 10 รายการ 04006/ว607426,669,600.000.0026,669,600.000.00%
044001 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย : บ้านพักครู 207948,100.000.00948,100.000.00% อนุมัติงบ-45
044002 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย : อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/29813,400.000.00813,400.000.00% อนุมัติงบ-45
044003 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : โรงอาหาร 260 ที่นั่ง3,450,000.000.003,450,000.000.00% อนุมัติงบ-45
044004 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม : โรงอาหาร 84 ที่นั่ง1,104,000.000.001,104,000.000.00% อนุมัติงบ-45
044005 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : บ้านพักครู 8 ครอบครัว(แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00% อนุมัติงบ-45
044006 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง : ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49640,500.000.00640,500.000.00% อนุมัติงบ-45
044007 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49506,200.000.00506,200.000.00% อนุมัติงบ-45
044008 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก : อาคารอเนกประสงค์แบบ 202/26813,400.000.00813,400.000.00% อนุมัติงบ-45
044009 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง)6,345,000.000.006,345,000.000.00% อนุมัติงบ-45
044010 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม : โรงอาหาร-หอประชุมแบบ 100/278,071,000.000.008,071,000.000.00% อนุมัติงบ-45
2018-10-17043เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผุ้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและเพิ่มเติมครั้งที่ 1 04278/ว288,000.008,000.000.00100.00%
043001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ8,000.008,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-46
2018-10-17042จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 04006/ว 7464 3,320,300.001,999,686.001,320,614.0060.23%
042001 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร3,211,100.001,933,110.001,277,990.0060.20% อนุมัติงบ-37
042002 งบสมทบกองทุนประกันสังคม109,200.0066,576.0042,624.0060.97% อนุมัติงบ-38
2018-10-17041เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2560 04009/ว79848,000.000.008,000.000.00%
041001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ8,000.000.008,000.000.00% อนุมัติงบ-39
2018-10-17040เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และสำหรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา8,090.000.008,090.000.00%
040001 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 8,090.000.008,090.000.00% อนุมัติงบ-23
2018-10-17039เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 04216/ว16945,000.002,850.002,150.0057.00%
039001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม5,000.002,850.002,150.0057.00% อนุมัติงบ-36
2018-10-17038เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน 04012/ว6242,700.000.002,700.000.00%
038001 คชจ.อบรมปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน2,700.000.002,700.000.00% อนุมัติงบ-26
2018-10-17037เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04010/ว48024,000.000.004,000.000.00%
037001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-42
2018-10-17036พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบายตามความจำเป็นเร่งด่วน1,000,000.0049,144.00950,856.004.91%
036027 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา (ชุดที่ 1 อ.ปากชม, ชุดที่ 2 อ.เมือง-นาด้วง, ชุดที่ 3 อ.เชียงคาน, ชุดที่ 4 อ.ท่าลี่)197,900.000.00197,900.000.00% อนุมัติงบ-44
036005 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036006 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036007 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036008 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036009 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036010 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036011 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036012 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036013 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036014 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036015 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036016 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036017 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม)5,000.000.005,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036018 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มนโยบายและแผน100,000.0029,224.0070,776.0029.22% อนุมัติงบ-44
036019 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036020 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036021 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา70,000.000.0070,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036022 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ200,000.0019,920.00180,080.009.96% อนุมัติงบ-44
036023 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มอำนวยการ37,100.000.0037,100.000.00% อนุมัติงบ-44
036024 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036025 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-44
036026 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ หน่วยตรวจสอบภายใน50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-44
2018-10-17035เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 04008/ว293824,600.0018,800.005,800.0076.42%
035001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน24,600.0018,800.005,800.0076.42% อนุมัติงบ-40
2018-10-17034เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) 04003/ว12161,210,100.004,900.001,205,200.000.40%
034001 คชจ.กิจกรรม1,210,100.004,900.001,205,200.000.40% อนุมัติงบ-41
2018-10-17033การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ว 72451,408,050.001,408,050.000.00100.00%
033001 1. กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ จัดสรรให้แก่นักการภารโรง756,000.00756,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-35
033002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ652,050.00652,050.000.00100.00% อนุมัติงบ-35
2018-10-17032การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ ว735237,800.0037,800.000.00100.00%
032001 เพื่อสมทบทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน37,800.0037,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-34
2018-10-17031เพื่อดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 04006/ว697420,000.003,600.0016,400.0018.00%
031001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,000.003,600.0016,400.0018.00% อนุมัติงบ-29
2018-10-17030เพื่อเป็นค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04277/ว873108,000.0072,000.0036,000.0066.67%
030001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา108,000.0072,000.0036,000.0066.67% อนุมัติงบ-32
2018-10-17029เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Tearms : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว27365,500.005,208.50291.5094.70%
029001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,500.005,208.50291.5094.70% อนุมัติงบ-28
2018-10-17028รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ 04006/ว 7027850,500.00850,500.000.00100.00%
028001 ค่าจ้างนักการภารโรงในส่วนที่ สพฐ. เจียดจ่าย850,500.00850,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-30
2018-10-17027เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ 04188/ว1095360,000.00287,360.0072,640.0079.82%
027001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ360,000.00287,360.0072,640.0079.82% อนุมัติงบ-27
2018-10-17026การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 04006/ว 6880510,300.00510,300.000.00100.00%
026001 ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง510,300.00510,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-25
2018-10-17025เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 04010/ว43141,260,000.001,241,100.0018,900.0098.50%
025001 คชจ.กิจกรรม1,260,000.001,241,100.0018,900.0098.50% อนุมัติงบ-20
2018-10-17024เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว128430,000.003,990.0026,010.0013.30%
024001 เป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพะราชทานฯ 30,000.003,990.0026,010.0013.30% อนุมัติงบ-18
2018-10-17023เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 04004/ว12657,760.007,760.000.00100.00%
023001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-14
2018-10-17022ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว59661,197,440.000.001,197,440.000.00%
022001 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 26 ชุด38,480.000.0038,480.000.00% อนุมัติงบ-7
022002 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 15 ชุด22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-7
022003 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-7
022004 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-7
022005 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 11 ชุด657,800.000.00657,800.000.00% อนุมัติงบ-7
022006 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-7
022007 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-7
022008 42010103 โรงเรียนบ้านโพน : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 30 ชุด44,400.000.0044,400.000.00% อนุมัติงบ-7
022009 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-7
022010 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 20 ชุด29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-7
022011 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ : อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-7
022012 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 25 ชุด37,000.000.0037,000.000.00% อนุมัติงบ-7
022013 42010264 โรงเรียนบ้านยาง : โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา 47 ชุด69,560.000.0069,560.000.00% อนุมัติงบ-7
2018-10-17021เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว64511,134,000.001,134,000.000.00100.00%
021001 ค่าจ้าง1,080,000.001,080,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
021002 เงินประกันสังคม54,000.0054,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-16
2018-10-17020เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562) 04006/ว64652,241,000.000.002,241,000.000.00%
020001 ค่าตอบแทนจ้างธุรการ2,241,000.000.002,241,000.000.00% อนุมัติงบ-17
2018-10-17019เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV 04279/ว442130,000.002,550.00127,450.001.96%
019001 คชจ.กิจกรรม19,200.002,550.0016,650.0013.28% อนุมัติงบ-15
019002 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง10,000.000.0010,000.000.00% อนุมัติงบ-15
019003 ค่าซ่อมบำรุงรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-15
019004 ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงฯ70,800.000.0070,800.000.00% อนุมัติงบ-15
2018-10-17018เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว63641,890,000.001,865,826.7724,173.2398.72%
018001 ค่าตอบแทนจ้าง1,800,000.001,777,096.7722,903.2398.73% อนุมัติงบ-13
018002 เงินประกันสังคม90,000.0088,730.001,270.0098.59% อนุมัติงบ-13
2018-10-17017เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พ.ย.2561-31 มี.ค. 2562) 04009/ว65181,955,000.001,368,500.00586,500.0070.00%
017001 ค่าตอบแทนจ้าง1,955,000.001,368,500.00586,500.0070.00% อนุมัติงบ-10
2018-10-17016ค่าเช่าบ้าน 04006/ว6248201,600.0035,000.00166,600.0017.36%
016001 ค่าเช่าบ้าน201,600.0035,000.00166,600.0017.36% อนุมัติงบ-9
2018-10-17015ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 04005/ว9811,725,000.00526,376.051,198,623.9530.51%
015001 สพป.เลย เขต 145,000.000.0045,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015002 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน9,000.006,605.002,395.0073.39% อนุมัติงบ-19
015004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก9,000.003,156.505,843.5035.07% อนุมัติงบ-19
015005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ9,000.006,210.002,790.0069.00% อนุมัติงบ-19
015006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้9,000.001,893.707,106.3021.04% อนุมัติงบ-19
015008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่12,000.008,603.003,397.0071.69% อนุมัติงบ-19
015009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย9,000.004,605.004,395.0051.17% อนุมัติงบ-19
015010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง12,000.006,603.005,397.0055.03% อนุมัติงบ-19
015011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015016 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย12,000.004,000.008,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง12,000.002,568.009,432.0021.40% อนุมัติงบ-19
015020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม12,000.007,210.004,790.0060.08% อนุมัติงบ-19
015021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ12,000.004,858.187,141.8240.48% อนุมัติงบ-19
015023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ12,000.002,000.0010,000.0016.67% อนุมัติงบ-19
015024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015025 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015026 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ12,000.006,000.006,000.0050.00% อนุมัติงบ-19
015027 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง12,000.003,527.348,472.6629.39% อนุมัติงบ-19
015028 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015029 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย12,000.005,103.006,897.0042.53% อนุมัติงบ-19
015030 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015031 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015032 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015033 42010038 โรงเรียนบ้านโพน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015034 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015035 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว9,000.004,605.004,395.0051.17% อนุมัติงบ-19
015036 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015037 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015038 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา12,000.006,000.006,000.0050.00% อนุมัติงบ-19
015039 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ12,000.005,500.006,500.0045.83% อนุมัติงบ-19
015040 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015041 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015042 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ12,000.003,500.008,500.0029.17% อนุมัติงบ-19
015043 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015044 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ9,000.0010,000.00-1,000.00111.11% อนุมัติงบ-19
015045 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015046 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015047 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู12,000.002,000.0010,000.0016.67% อนุมัติงบ-19
015048 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015049 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015050 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015051 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015052 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015053 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว9,000.006,303.382,696.6270.04% อนุมัติงบ-19
015054 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว9,000.004,226.504,773.5046.96% อนุมัติงบ-19
015055 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์9,000.001,262.607,737.4014.03% อนุมัติงบ-19
015056 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015057 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์12,000.008,603.003,397.0071.69% อนุมัติงบ-19
015058 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015059 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด21,000.002,399.2218,600.7811.42% อนุมัติงบ-19
015060 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015061 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี12,000.005,605.006,395.0046.71% อนุมัติงบ-19
015062 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015063 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก12,000.005,500.006,500.0045.83% อนุมัติงบ-19
015064 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015065 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด12,000.007,500.004,500.0062.50% อนุมัติงบ-19
015066 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร12,000.004,556.757,443.2537.97% อนุมัติงบ-19
015067 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015068 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015069 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015070 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน9,000.004,068.004,932.0045.20% อนุมัติงบ-19
015071 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 5912,000.005,207.696,792.3143.40% อนุมัติงบ-19
015072 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง9,000.001,500.007,500.0016.67% อนุมัติงบ-19
015073 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-19
015074 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015075 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"30,000.004,868.5025,131.5016.23% อนุมัติงบ-19
015076 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015077 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย12,000.006,000.006,000.0050.00% อนุมัติงบ-19
015078 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง9,000.005,249.003,751.0058.32% อนุมัติงบ-19
015079 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015080 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา12,000.001,709.8610,290.1414.25% อนุมัติงบ-19
015081 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์9,000.001,500.007,500.0016.67% อนุมัติงบ-19
015082 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด9,000.002,298.366,701.6425.54% อนุมัติงบ-19
015083 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015084 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน12,000.004,219.607,780.4035.16% อนุมัติงบ-19
015085 42010103 โรงเรียนบ้านโพน9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015086 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่12,000.009,103.002,897.0075.86% อนุมัติงบ-19
015087 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015088 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว12,000.0010,998.521,001.4891.65% อนุมัติงบ-19
015089 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น9,000.002,507.386,492.6227.86% อนุมัติงบ-19
015090 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้12,000.00738.3011,261.706.15% อนุมัติงบ-19
015091 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง9,000.003,787.805,212.2042.09% อนุมัติงบ-19
015092 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม12,000.005,605.006,395.0046.71% อนุมัติงบ-19
015093 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015094 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 1812,000.003,605.008,395.0030.04% อนุมัติงบ-19
015095 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร12,000.002,000.0010,000.0016.67% อนุมัติงบ-19
015096 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015097 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง9,000.001,881.437,118.5720.90% อนุมัติงบ-19
015098 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015099 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา9,000.006,105.002,895.0067.83% อนุมัติงบ-19
015100 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015101 42010119 โรงเรียนบ้านสาระแพ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015102 42010120 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015103 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก12,000.001,262.9010,737.1010.52% อนุมัติงบ-19
015104 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015105 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015106 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ12,000.003,210.008,790.0026.75% อนุมัติงบ-19
015107 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015108 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม12,000.009,103.002,897.0075.86% อนุมัติงบ-19
015109 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง9,000.001,262.607,737.4014.03% อนุมัติงบ-19
015110 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา12,000.002,247.009,753.0018.73% อนุมัติงบ-19
015111 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015112 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015113 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015114 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015115 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015116 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015117 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015118 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน12,000.005,911.756,088.2549.26% อนุมัติงบ-19
015119 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015120 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015121 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว12,000.007,103.004,897.0059.19% อนุมัติงบ-19
015122 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม9,000.001,500.007,500.0016.67% อนุมัติงบ-19
015123 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015124 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย12,000.004,000.008,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015125 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว12,000.003,156.508,843.5026.30% อนุมัติงบ-19
015126 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์9,000.00845.308,154.709.39% อนุมัติงบ-19
015127 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง9,000.003,819.905,180.1042.44% อนุมัติงบ-19
015128 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015129 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า9,000.003,105.005,895.0034.50% อนุมัติงบ-19
015130 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม12,000.004,000.008,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015131 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่12,000.005,618.606,381.4046.82% อนุมัติงบ-19
015132 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่9,000.006,000.003,000.0066.67% อนุมัติงบ-19
015133 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015134 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015135 42010264 โรงเรียนบ้านยาง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015136 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
015137 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015138 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่21,000.002,982.2018,017.8014.20% อนุมัติงบ-19
015139 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย9,000.002,077.886,922.1223.09% อนุมัติงบ-19
015140 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015141 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015142 42010273 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015143 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ9,000.002,996.006,004.0033.29% อนุมัติงบ-19
015144 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015145 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง9,000.003,787.805,212.2042.09% อนุมัติงบ-19
015146 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015147 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง9,000.004,500.004,500.0050.00% อนุมัติงบ-19
015148 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย21,000.006,007.4114,992.5928.61% อนุมัติงบ-19
015149 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น9,000.002,524.606,475.4028.05% อนุมัติงบ-19
015150 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015151 42010282 โรงเรียนบ้านหาดพระ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015152 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ9,000.002,247.006,753.0024.97% อนุมัติงบ-19
015153 42010285 โรงเรียนบ้านห้วยคัง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015154 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง9,000.004,605.004,395.0051.17% อนุมัติงบ-19
015155 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี9,000.003,000.006,000.0033.33% อนุมัติงบ-19
2018-10-17014การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 04006/ว6338 22,488,145.0022,488,145.000.00100.00%
014001 ค่าจัดการเรียนการสอน16,159,500.0016,159,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
014002 ค่าอุปกรณ์การเรียน2,606,625.002,606,625.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
014003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน3,722,020.003,722,020.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
2018-10-17012ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว62475,103,000.005,103,000.000.00100.00%
012001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้าง4,860,000.004,860,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-6
012002 เงินประกันสังคม243,000.00243,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-6
2018-10-17011แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 04006/ว60131,813,280.000.001,813,280.000.00%
011018 บัญชีจัดสรรที่ 2โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 84,000.000.0084,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011017 บัญชีจัดสรรที่ 1โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา 44,240.000.0044,240.000.00% อนุมัติงบ-11
011016 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens 13,300.000.0013,300.000.00% อนุมัติงบ-11
011001 บัญชีจัดสรรที่ 1 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย บ้านเชียงคาน (บ้านวิจิตรวิทยา)100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011002 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เชียงคาน (บ้านวิจิตรวิทยา)42,500.000.0042,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011003 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมี65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011004 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ โรงเรียนบ้านกกดู่182,000.000.00182,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011005 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โรงเรียนบ้านกกดู่18,000.000.0018,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011006 บัญชีจัดสรรที่ 1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล โรงเรียนบ้านก้างปลา19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-11
011007 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องต้ดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011008 บัญชีจัดสรรที่ 1 ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านหัวฝาย15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011009 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมิเดียปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไช42,500.000.0042,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011010 บัญชีจัดสรรที่ 1 จอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไฃ13,100.000.0013,100.000.00% อนุมัติงบ-11
011011 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม135,000.000.00135,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011012 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ทาม 65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011013 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องต้ดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านไร่ทาม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011014 บัญชีจัดสรรที่ 1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ55,300.000.0055,300.000.00% อนุมัติงบ-11
011015 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ135,000.000.00135,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011019 บัญชีจัดสรรที่ 2เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 396,000.000.00396,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011020 บัญชีจัดสรรที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล 84,000.000.0084,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011021 บัญชีจัดสรรที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคสำหรับสำนักงาน 16,000.000.0016,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011022 บัญชีจัดสรรที่ 2 สแกนเนอร์สำหรับการเก็บเอกสารทั่วไป3,100.000.003,100.000.00% อนุมัติงบ-11
011023 บัญชีจัดสรรท่ี 3 โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา63,200.000.0063,200.000.00% อนุมัติงบ-11
011024 บัญชีจัดสรรท่ี 3 โต๊ะเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา105,840.000.00105,840.000.00% อนุมัติงบ-11
011025 บัญชีจัดสรรท่ี 3 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens28,200.000.0028,200.000.00% อนุมัติงบ-11
011026 บัญชีจัดสรรท่ี 3 จอรับภาพ ชนิิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว40,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011027 บัญชีจัดสรรท่ี 1 เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ณธโํฐ XGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens27,700.000.0027,700.000.00% อนุมัติงบ-11
2018-10-17010การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่) 04006/ว610217,642,000.000.0017,642,000.000.00%
010001 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่17,642,000.000.0017,642,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17009การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 04006/ว598831,804,800.000.0031,804,800.000.00%
009002 รร.บ้านท่าบม (โรงอาหาร 84 ที่นั่ง)1,104,000.000.001,104,000.000.00% รายละเอียด
009001 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด (โรงอาหาร 260 ที่นั่ง)3,450,000.000.003,450,000.000.00% รายละเอียด
009003 รร.ชุมชนบ้านปากชม (โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100/27)8,071,000.000.008,071,000.000.00% รายละเอียด
009004 รร.บ้านอุมุง (ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49)640,500.000.00640,500.000.00% รายละเอียด
009005 รร.บ้านก้างปลา (ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49)387,800.000.00387,800.000.00% รายละเอียด
009006 รร.บ้านบุฮม (ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49)506,200.000.00506,200.000.00% รายละเอียด
009007 รร.บ้านกกดู่ (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009008 รร.บ้านนาซ่าว (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009009 รร.บ้านบวกอ่าง (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009010 รร.ชุมชนบ้านเชียงกลม (อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง)6,345,000.000.006,345,000.000.00% รายละเอียด
009011 รร.บ้านแหล่งควาย (อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26)813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
009012 รร.บ้านแก่งปลาปก (อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26)813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
009013 รร.บ้านห้วยทราย (บ้านพักครู 207)948,100.000.00948,100.000.00% รายละเอียด
009014 รร.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" (บ้านพักครู 8 ครอบครัว แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00% รายละเอียด
009015 รร.บ้านท่าสวรรค์ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009016 รร.บ้านนาโคก (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009017 รร.บ้านนาดอกคำ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009018 รร.บ้านห้วยพอด (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009019 รร.บ้านหนองดอกบัว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)279,000.000.00279,000.000.00% รายละเอียด
009020 รร.บ้านห้วยกระทิง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)244,000.000.00244,000.000.00% รายละเอียด
009021 รร.บ้านกกดู่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)308,000.000.00308,000.000.00% รายละเอียด
009022 รร.บ้านนาแขม (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)266,600.000.00266,600.000.00% รายละเอียด
009023 รร.บ้านใหม่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)226,500.000.00226,500.000.00% รายละเอียด
009024 รร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)108,200.000.00108,200.000.00% รายละเอียด
009025 รร.บ้านสงเปือย (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)400,000.000.00400,000.000.00% รายละเอียด
009026 รร.บ้านคกงิ้ว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)397,600.000.00397,600.000.00% รายละเอียด
009027 รร.บ้านโคกใหญ่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)200,000.000.00200,000.000.00% รายละเอียด
009028 รร.บ้านบวกอ่าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)152,100.000.00152,100.000.00% รายละเอียด
009029 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)350,000.000.00350,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17007การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 04006/ว6144226,800.00226,800.000.00100.00%
007001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1226,800.00226,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-8
2018-10-17006การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการสิ่งก่อสร้าง 04136/3257566,000.000.00566,000.000.00%
006001 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ566,000.000.00566,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17004ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 04007/ว47843,685,500.003,440,805.08244,694.9293.36%
004001 ค่าตอบแทนจ้าง3,685,500.003,440,805.08244,694.9293.36% อนุมัติงบ-1
2018-10-17003ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 04006/ว61002,546,190.002,546,190.000.00100.00%
003001 ค่าตอบแทนจ้าง2,546,190.002,546,190.000.00100.00% อนุมัติงบ-2
2018-10-17002เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561–ธันวาคม 2561) 04006/ว610089,067.0088,989.0078.0099.91%
002001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม89,067.0088,989.0078.0099.91% อนุมัติงบ-3
2018-10-17001ค่าใช้จ่ายงบบริหารสำนักงาน ครั้งที่ 1 (04006/ว6097)2,000,000.001,745,587.96254,412.0487.28%
001001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ223,320.00200,000.0023,320.0089.56% อนุมัติงบ-4
001002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 81,100.0041,023.4940,076.5150.58% อนุมัติงบ-5
001003 ค่าวัสดุสำนักงาน162,260.00375,564.08-213,304.08231.46% อนุมัติงบ-5
001004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น76,680.0091,775.00-15,095.00119.69% อนุมัติงบ-4
001005 ค่าสาธารณูปโภค301,920.00274,655.3927,264.6190.97% อนุมัติงบ-5
001006 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงาน สพป.ลย.1 (จ้างลูกจ้าง 5 คน)442,960.00409,500.0033,460.0092.45% อนุมัติงบ-5
001007 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายจำเป็นเร่งด่วนของ สพฐ. และสพป.ลย.1711,760.00353,070.00358,690.0049.61% อนุมัติงบ-5
รวม156,662,377.0055,010,822.36101,651,554.6435.11%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ