xxxx report_budget_Expenseรายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามงบรายจ่าย
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
เลือกประเภทงบรายจ่าย : ทุกประเภท   รายจ่ายงบกลาง   รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด2018-10-17037เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 04010/ว48024,000.000.004,000.000.00%
037001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม4,000.000.004,000.000.00% อนุมัติงบ-42
2018-10-17036พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามนโยบายตามความจำเป็นเร่งด่วน1,315,000.000.001,315,000.000.00%
036001 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 1 (อ.ปากชม)140,000.000.00140,000.000.00% รายละเอียด
036002 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 2 (อ.เมืองเลย/นาด้วง)120,000.000.00120,000.000.00% รายละเอียด
036003 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 3 (อ.เชียงคาน)120,000.000.00120,000.000.00% รายละเอียด
036004 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 4 (อ.ท่าลี่)120,000.000.00120,000.000.00% รายละเอียด
036005 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036006 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036007 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036008 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036009 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036010 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036011 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036012 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036013 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036014 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036015 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036016 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036017 คชจ.คณะตรวจติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษา ชุดที่ 5 (กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม)5,000.000.005,000.000.00% รายละเอียด
036018 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มนโยบายและแผน100,000.000.00100,000.000.00% รายละเอียด
036019 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์50,000.000.0050,000.000.00% รายละเอียด
036020 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล100,000.000.00100,000.000.00% รายละเอียด
036021 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา50,000.000.0050,000.000.00% รายละเอียด
036022 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ200,000.000.00200,000.000.00% รายละเอียด
036023 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มอำนวยการ50,000.000.0050,000.000.00% รายละเอียด
036024 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา50,000.000.0050,000.000.00% รายละเอียด
036025 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร100,000.000.00100,000.000.00% รายละเอียด
036026 คชจ.พัฒนาโครงตามนโยบายฯ หน่วยตรวจสอบภายใน50,000.000.0050,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17035เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 04008/ว293824,600.0018,800.005,800.0076.42%
035001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน24,600.0018,800.005,800.0076.42% อนุมัติงบ-40
2018-10-17034เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) 04003/ว12161,210,100.000.001,210,100.000.00%
034001 คชจ.กิจกรรม1,210,100.000.001,210,100.000.00% อนุมัติงบ-41
2018-10-17033การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ว 72451,408,050.001,408,050.000.00100.00%
033001 1. กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ จัดสรรให้แก่นักการภารโรง756,000.00756,000.000.00100.00% อนุมัติงบ-35
033002 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ652,050.00652,050.000.00100.00% อนุมัติงบ-35
2018-10-17032การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าจัดจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน 04006/ ว735237,800.0037,800.000.00100.00%
032001 เพื่อสมทบทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน37,800.0037,800.000.00100.00% อนุมัติงบ-34
2018-10-17031เพื่อดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 04006/ว697420,000.000.0020,000.000.00%
031001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน20,000.000.0020,000.000.00% อนุมัติงบ-29
2018-10-17030เพื่อเป็นค่าจ้างเหมานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 04277/ว873108,000.0036,000.0072,000.0033.33%
030001 ค่าจ้างเหมานักจิตวิทยา108,000.0036,000.0072,000.0033.33% อนุมัติงบ-32
2018-10-17029เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Tearms : RT ) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว27365,500.005,208.50291.5094.70%
029001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม5,500.005,208.50291.5094.70% อนุมัติงบ-28
2018-10-17028รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ 04006/ว 7027850,500.00191,913.00658,587.0022.56%
028001 ค่าจ้างนักการภารโรงในส่วนที่ สพฐ. เจียดจ่าย850,500.00191,913.00658,587.0022.56% อนุมัติงบ-30
2018-10-17027เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ 04188/ว1095360,000.00122,060.00237,940.0033.91%
027001 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ360,000.00122,060.00237,940.0033.91% อนุมัติงบ-27
2018-10-17026การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 04006/ว 6880510,300.00510,300.000.00100.00%
026001 ค่าจ้างอัตราจ้างนักการภารโรง510,300.00510,300.000.00100.00% อนุมัติงบ-25
2018-10-17025เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 04010/ว43141,260,000.00756,000.00504,000.0060.00%
025001 คชจ.กิจกรรม1,260,000.00756,000.00504,000.0060.00% อนุมัติงบ-20
2018-10-17024เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว128430,000.000.0030,000.000.00%
024001 เป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพะราชทานฯ 30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-18
2018-10-17023เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 04004/ว12657,760.007,760.000.00100.00%
023001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม7,760.007,760.000.00100.00% อนุมัติงบ-14
2018-10-17022ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 04006/ว59661,197,440.000.001,197,440.000.00%
022001 ครุภัณฑ์ก่อนประถม 13 โรงเรียน (โต๊ะเก้าอี้นักเรียน, อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์)1,197,440.000.001,197,440.000.00% อนุมัติงบ-7
2018-10-17021เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว64511,134,000.00180,600.00953,400.0015.93%
021001 ค่าจ้าง1,080,000.00172,000.00908,000.0015.93% อนุมัติงบ-16
021002 เงินประกันสังคม54,000.008,600.0045,400.0015.93% อนุมัติงบ-16
2018-10-17020เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562) 04006/ว64652,241,000.000.002,241,000.000.00%
020001 ค่าตอบแทนจ้างธุรการ2,241,000.000.002,241,000.000.00% อนุมัติงบ-17
2018-10-17019เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV 04279/ว442130,000.002,550.00127,450.001.96%
019001 คชจ.กิจกรรม130,000.002,550.00127,450.001.96% อนุมัติงบ-15
2018-10-17018เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว63641,890,000.00931,750.00958,250.0049.30%
018001 ค่าตอบแทนจ้าง1,800,000.00887,500.00912,500.0049.31% อนุมัติงบ-13
018002 เงินประกันสังคม90,000.0044,250.0045,750.0049.17% อนุมัติงบ-13
2018-10-17017เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พ.ย.2561-31 มี.ค. 2562) 04009/ว65181,955,000.00586,500.001,368,500.0030.00%
017001 ค่าตอบแทนจ้าง1,955,000.00586,500.001,368,500.0030.00% อนุมัติงบ-10
2018-10-17016ค่าเช่าบ้าน 04006/ว6248201,600.0035,000.00166,600.0017.36%
016001 ค่าเช่าบ้าน201,600.0035,000.00166,600.0017.36% อนุมัติงบ-9
2018-10-17015ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 04005/ว9811,725,000.000.001,725,000.000.00%
015001 สพป.เลย เขต 145,000.000.0045,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015002 42010001 โรงเรียนบ้านท่าเปิบ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015003 42010003 โรงเรียนบ้านไผ่โทน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015004 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015005 42010005 โรงเรียนบ้านตูบโกบ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015006 42010006 โรงเรียนบ้านลาดค้อ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015007 42010007 โรงเรียนบ้านกำพี้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015008 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015009 42010009 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015010 42010010 โรงเรียนบ้านกกทอง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015011 42010011 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015012 42010012 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015013 42010013 โรงเรียนเมืองเลย30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015014 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015015 42010017 โรงเรียนบ้านก้างปลา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015016 42010019 โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015017 42010020 โรงเรียนบ้านหัวฝาย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015018 42010021 โรงเรียนบ้านห้วยทราย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015019 42010022 โรงเรียนบ้านโป่ง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015020 42010023 โรงเรียนบ้านนาแขม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015021 42010024 โรงเรียนบ้านวังยาว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015022 42010025 โรงเรียนบ้านนาดินดำ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015023 42010026 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015024 42010027 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015025 42010028 โรงเรียนบ้านหนองนาทราย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015026 42010030 โรงเรียนบ้านหนองผำ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015027 42010031 โรงเรียนบ้านนาโป่ง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015028 42010032 โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015029 42010033 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015030 42010035 โรงเรียนบ้านห้วยโตก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015031 42010036 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015032 42010037 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015033 42010038 โรงเรียนบ้านโพน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015034 42010039 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015035 42010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015036 42010041 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015037 42010042 โรงเรียนบ้านไร่ทาม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015038 42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015039 42010047 โรงเรียนบ้านสูบ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015040 42010049 โรงเรียนบ้านวังแคน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015041 42010050 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015042 42010051 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015043 42010052 โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015044 42010053 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015045 42010055 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015046 42010056 โรงเรียนบ้านส้าน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015047 42010058 โรงเรียนบ้านน้ำภู12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015048 42010059 โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015049 42010060 โรงเรียนบ้านนาโคก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015050 42010061 โรงเรียนบ้านปากหมาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015051 42010063 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015052 42010065 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015053 42010066 โรงเรียนบ้านเสี้ยว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015054 42010067 โรงเรียนบ้านน้ำคิว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015055 42010068 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015056 42010069 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015057 42010070 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015058 42010071 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015059 42010072 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015060 42010074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015061 42010075 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015062 42010076 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015063 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015064 42010078 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015065 42010079 โรงเรียนบ้านห้วยตาด12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015066 42010080 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015067 42010081 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015068 42010082 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015069 42010083 โรงเรียนบ้านท่าบม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015070 42010084 โรงเรียนบ้านนาเบน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015071 42010086 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 5912,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015072 42010087 โรงเรียนบ้านหินตั้ง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015073 42010088 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015074 42010089 โรงเรียนบ้านคกมาด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015075 42010091 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015076 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015077 42010094 โรงเรียนบ้านสงเปือย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015078 42010095 โรงเรียนบ้านผากลางดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015079 42010096 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015080 42010097 โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015081 42010098 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015082 42010099 โรงเรียนบ้านห้วยพอด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015083 42010100 โรงเรียนบ้านผาพอด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015084 42010101 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015085 42010103 โรงเรียนบ้านโพน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015086 42010104 โรงเรียนบ้านใหม่12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015087 42010105 โรงเรียนบ้านแก่งมี้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015088 42010106 โรงเรียนบ้านนาซ่าว12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015089 42010107 โรงเรียนบ้านผาแบ่น9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015090 42010108 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015091 42010109 โรงเรียนบ้านอุมุง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015092 42010110 โรงเรียนบ้านบุฮม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015093 42010111 โรงเรียนบ้านคกเลา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015094 42010112 โรงเรียนเพียงหลวง 1812,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015095 42010113 โรงเรียนบ้านน้ำพร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015096 42010114 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015097 42010115 โรงเรียนบ้านกลาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015098 42010116 โรงเรียนบ้านท่าดีหมี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015099 42010117 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015100 42010118 โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015101 42010119 โรงเรียนบ้านสาระแพ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015102 42010120 โรงเรียนบ้านหัวแก่ง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015103 42010121 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015104 42010122 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015105 42010123 โรงเรียนบ้านชมน้อย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015106 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015107 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015108 42010126 โรงเรียนบ้านปางคอม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015109 42010127 โรงเรียนบ้านโพนทอง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015110 42010128 โรงเรียนบ้านคอนสา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015111 42010129 โรงเรียนบ้านห้วยนา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015112 42010130 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015113 42010131 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015114 42010132 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015115 42010133 โรงเรียนบ้านนาค้อ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015116 42010134 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015117 42010135 โรงเรียนบ้านคกไผ่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015118 42010136 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015119 42010137 โรงเรียนบ้านวังผา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015120 42010138 โรงเรียนบ้านเลิง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015121 42010139 โรงเรียนบ้านสงาว12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015122 42010140 โรงเรียนบ้านปากเนียม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015123 42010141 โรงเรียนบ้านปากปัด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015124 42010142 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015125 42010143 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015126 42010144 โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015127 42010145 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015128 42010146 โรงเรียนบ้านนาโม้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015129 42010147 โรงเรียนบ้านคกเว้า9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015130 42010148 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015131 42010260 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015132 42010261 โรงเรียนบ้านร่องไผ่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015133 42010262 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015134 42010263 โรงเรียนบ้านห้วยไค้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015135 42010264 โรงเรียนบ้านยาง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015136 42010265 โรงเรียนบ้านวังขาม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015137 42010267 โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015138 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015139 42010270 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015140 42010271 โรงเรียนบ้านน้ำแคม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015141 42010272 โรงเรียนบ้านปากยาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015142 42010273 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015143 42010274 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015144 42010275 โรงเรียนบ้านน้ำมี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015145 42010276 โรงเรียนบ้านหนองบง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015146 42010277 โรงเรียนบ้านวังเป่ง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015147 42010278 โรงเรียนบ้านเมี่ยง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015148 42010279 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015149 42010280 โรงเรียนบ้านขอนแก่น9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015150 42010281 โรงเรียนบ้านหนองผือ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015151 42010282 โรงเรียนบ้านหาดพระ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015152 42010284 โรงเรียนบ้านหนองปกติ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015153 42010285 โรงเรียนบ้านห้วยคัง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015154 42010286 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
015155 42010287 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-19
2018-10-17014การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 04006/ว6338 22,488,145.0022,488,145.000.00100.00%
014001 ค่าจัดการเรียนการสอน16,159,500.0016,159,500.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
014002 ค่าอุปกรณ์การเรียน2,606,625.002,606,625.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
014003 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน3,722,020.003,722,020.000.00100.00% อนุมัติงบ-12
2018-10-17012ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว62475,103,000.002,929,500.002,173,500.0057.41%
012001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้าง4,860,000.002,790,000.002,070,000.0057.41% อนุมัติงบ-6
012002 เงินประกันสังคม243,000.00139,500.00103,500.0057.41% อนุมัติงบ-6
2018-10-17011แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 04006/ว60131,813,280.000.001,813,280.000.00%
011018 บัญชีจัดสรรที่ 2โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 84,000.000.0084,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011017 บัญชีจัดสรรที่ 1โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา 44,240.000.0044,240.000.00% อนุมัติงบ-11
011016 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens 13,300.000.0013,300.000.00% อนุมัติงบ-11
011001 บัญชีจัดสรรที่ 1 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย บ้านเชียงคาน (บ้านวิจิตรวิทยา)100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011002 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เชียงคาน (บ้านวิจิตรวิทยา)42,500.000.0042,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011003 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมี65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011004 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ โรงเรียนบ้านกกดู่182,000.000.00182,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011005 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก โรงเรียนบ้านกกดู่18,000.000.0018,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011006 บัญชีจัดสรรที่ 1 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล โรงเรียนบ้านก้างปลา19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-11
011007 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องต้ดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011008 บัญชีจัดสรรที่ 1 ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านหัวฝาย15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011009 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องมัลติมิเดียปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไช42,500.000.0042,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011010 บัญชีจัดสรรที่ 1 จอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไฃ13,100.000.0013,100.000.00% อนุมัติงบ-11
011011 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม135,000.000.00135,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011012 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ทาม 65,500.000.0065,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011013 บัญชีจัดสรรที่ 1 เครื่องต้ดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านไร่ทาม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-11
011014 บัญชีจัดสรรที่ 1 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ55,300.000.0055,300.000.00% อนุมัติงบ-11
011015 บัญชีจัดสรรที่ 1 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ135,000.000.00135,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011019 บัญชีจัดสรรที่ 2เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 396,000.000.00396,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011020 บัญชีจัดสรรที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล 84,000.000.0084,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011021 บัญชีจัดสรรที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคสำหรับสำนักงาน 16,000.000.0016,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011022 บัญชีจัดสรรที่ 2 สแกนเนอร์สำหรับการเก็บเอกสารทั่วไป3,100.000.003,100.000.00% อนุมัติงบ-11
011023 บัญชีจัดสรรท่ี 3 โต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา63,200.000.0063,200.000.00% อนุมัติงบ-11
011024 บัญชีจัดสรรท่ี 3 โต๊ะเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา105,840.000.00105,840.000.00% อนุมัติงบ-11
011025 บัญชีจัดสรรท่ี 3 เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSL Lumens28,200.000.0028,200.000.00% อนุมัติงบ-11
011026 บัญชีจัดสรรท่ี 3 จอรับภาพ ชนิิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว40,000.000.0040,000.000.00% อนุมัติงบ-11
011027 บัญชีจัดสรรท่ี 1 เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ณธโํฐ XGA ขนาด 2,500 ANSL Lumens27,700.000.0027,700.000.00% อนุมัติงบ-11
2018-10-17010การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่) 04006/ว610217,642,000.000.0017,642,000.000.00%
010001 42010268 โรงเรียนบ้านท่าลี่17,642,000.000.0017,642,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17009การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 04006/ว598831,804,800.000.0031,804,800.000.00%
009002 รร.บ้านท่าบม (โรงอาหาร 84 ที่นั่ง)1,104,000.000.001,104,000.000.00% รายละเอียด
009001 รร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด (โรงอาหาร 260 ที่นั่ง)3,450,000.000.003,450,000.000.00% รายละเอียด
009003 รร.ชุมชนบ้านปากชม (โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100/27)8,071,000.000.008,071,000.000.00% รายละเอียด
009004 รร.บ้านอุมุง (ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49)640,500.000.00640,500.000.00% รายละเอียด
009005 รร.บ้านก้างปลา (ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49)387,800.000.00387,800.000.00% รายละเอียด
009006 รร.บ้านบุฮม (ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49)506,200.000.00506,200.000.00% รายละเอียด
009007 รร.บ้านกกดู่ (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009008 รร.บ้านนาซ่าว (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009009 รร.บ้านบวกอ่าง (อาคาร สพฐ.4 ส้วม 4 ที่นั่ง)393,000.000.00393,000.000.00% รายละเอียด
009010 รร.ชุมชนบ้านเชียงกลม (อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง)6,345,000.000.006,345,000.000.00% รายละเอียด
009011 รร.บ้านแหล่งควาย (อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26)813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
009012 รร.บ้านแก่งปลาปก (อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26)813,400.000.00813,400.000.00% รายละเอียด
009013 รร.บ้านห้วยทราย (บ้านพักครู 207)948,100.000.00948,100.000.00% รายละเอียด
009014 รร.บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" (บ้านพักครู 8 ครอบครัว แบบแฟลต 8 หน่วย)3,978,000.000.003,978,000.000.00% รายละเอียด
009015 รร.บ้านท่าสวรรค์ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009016 รร.บ้านนาโคก (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009017 รร.บ้านนาดอกคำ (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009018 รร.บ้านห้วยพอด (ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา)159,100.000.00159,100.000.00% รายละเอียด
009019 รร.บ้านหนองดอกบัว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)279,000.000.00279,000.000.00% รายละเอียด
009020 รร.บ้านห้วยกระทิง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)244,000.000.00244,000.000.00% รายละเอียด
009021 รร.บ้านกกดู่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)308,000.000.00308,000.000.00% รายละเอียด
009022 รร.บ้านนาแขม (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)266,600.000.00266,600.000.00% รายละเอียด
009023 รร.บ้านใหม่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)226,500.000.00226,500.000.00% รายละเอียด
009024 รร.ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)108,200.000.00108,200.000.00% รายละเอียด
009025 รร.บ้านสงเปือย (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)400,000.000.00400,000.000.00% รายละเอียด
009026 รร.บ้านคกงิ้ว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)397,600.000.00397,600.000.00% รายละเอียด
009027 รร.บ้านโคกใหญ่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)200,000.000.00200,000.000.00% รายละเอียด
009028 รร.บ้านบวกอ่าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)152,100.000.00152,100.000.00% รายละเอียด
009029 รร.บ้านห้วยขอบห้วยเหียม (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น)350,000.000.00350,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17007การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 04006/ว6144226,800.00113,400.00113,400.0050.00%
007001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1226,800.00113,400.00113,400.0050.00% อนุมัติงบ-8
2018-10-17006การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการสิ่งก่อสร้าง 04136/3257566,000.000.00566,000.000.00%
006001 42010124 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ566,000.000.00566,000.000.00% รายละเอียด
2018-10-17004ค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 04007/ว47843,685,500.001,768,950.001,916,550.0048.00%
004001 ค่าตอบแทนจ้าง3,685,500.001,768,950.001,916,550.0048.00% อนุมัติงบ-1
2018-10-17003ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 04006/ว61002,546,190.002,546,190.000.00100.00%
003001 ค่าตอบแทนจ้าง2,546,190.002,546,190.000.00100.00% อนุมัติงบ-2
2018-10-17002เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2561–ธันวาคม 2561) 04006/ว610089,067.0088,989.0078.0099.91%
002001 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม89,067.0088,989.0078.0099.91% อนุมัติงบ-3
2018-10-17001โครงการบริหารจัดการ สพป.ลย 1 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (04006/ว6097)2,000,000.00829,113.201,170,886.8041.46%
001001 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ200,000.00122,226.0077,774.0061.11% อนุมัติงบ-4
001002 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 75,000.0021,832.1253,167.8829.11% อนุมัติงบ-5
001003 ค่าวัสดุสำนักงาน150,000.00145,450.084,549.9296.97% อนุมัติงบ-5
001004 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น100,000.0031,595.0068,405.0031.60% อนุมัติงบ-4
001005 ค่าสาธารณูปโภค250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-5
001006 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงาน สพป.ลย.1 (จ้างลูกจ้าง 5 คน)409,500.00204,750.00204,750.0050.00% อนุมัติงบ-5
001007 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายจำเป็นเร่งด่วนของ สพฐ. และสพป.ลย.1815,500.00303,260.00512,240.0037.19% อนุมัติงบ-5
รวม105,590,432.0035,594,578.7069,995,853.3033.71%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ